Nabór Wniosków na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Zarząd Województwa Podkarpackiego

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

za pośrednictwem

 

Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania

działającej na terenie gmin wiejskich:

Jarosław, Wiązownica, Tryńcza, Adamówka, Grodzisko Dolne, Kuryłówka

oraz gminy miejsko – wiejskiej Sieniawa

 

 

Termin składania wniosków: od 12 marca 2012 r. do 26 marca 2012 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania ,Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza w godzinach od 700 do 1500

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie
i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

 

Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.umwp.podkarpackie.pl Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania pod adresem www.krainasanu.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl, oraz w siedzibie Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania na tablicy ogłoszeń.

Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz kryterium na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji  projektu w ramach LSR ( tj. kryterium nr 1) określone przez Lokalną Grupę Działania w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji określonych w LSR udostępnione są na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.umwp.podkarpackie.pl,  Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania pod adresem www.krainasanu.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  pod adresem www.arimr.gov.pl a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia „Kraina Sanu”- Lokalna Grupa Działania.

Limit dostępnych środków na operacje, które  odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi 253 500,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych).

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – uzyskanie minimum 17 punktów.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza w godzinach od 700 do 1500

Załączniki:

Informacja o naborze Różnicowanicowanie Kraina Sanu

Lokalne kryteria Różnicowanie Kraina Sanu

Minimalne wymagania Różnicowanie LGD Kraina Sanu

Oświadczenie wnioskodawcy Różnocowanie LGD Kraina Sanu

Potwierdzenie doświadczenia Różnicowanie LGD Kraina Sanu

Wykaz dokumentów Różnicowanie LGD Kraina Sanu