Dokumenty LGD/umowy

cele ogólne i szczegółowe

Plan osiągania poszczególnych wskaźników

 

Regulamin organu decyzyjnego:

Regulamin Pracy Rady (obowiązujący z dnia 14 listopada 2016 r.)

Wersja archiwalna:

Regulamin Pracy Rady pdf (wersja z 9 listopada 2015 r.)

 

Wykaz grup defaworyzowanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa Ramowa :

Str:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

Opis stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników Biura LGD:

Opis stanowisk pracy

 

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura:

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura z 23.09.2021 r.

 

Umowa o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”:

 

 Regulamin pracy biura:

Regulamin pracy biura

Procedurę określającą warunki, sposób i tryb udzielonego doradztwa:

Procedura określająca warunki, sposób i tryb udzielonego doradztwa

 

Ewaluacja zewnętrzna LSR: