Ankieta skierowana do mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia „Kraina Sanu”- LGD w ramach ewaluacji on-going

1. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”?

A. Zdecydowanie tak
B. Raczej tak
C. Raczej nie
D. Zdecydowanie nie
E. Nie mam zdania

2. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „w ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”

A. Zdecydowanie tak
B. Raczej tak
C. Raczej nie
D. Zdecydowanie nie
E. Nie mam zdania

3. Jak obecnie ocenia Pan/i swoją gminę pod względem:

Bardzo dobrze Dobrze Źle Bardzo źle Nie mam zdania
A. Atrakcyjności turystycznej
B. Promocji dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki
C. Infrastruktury i oferty kulturalnej
D. Infrastruktury i oferty sportowej i rekreacyjnej
E. Infrastruktury drogowej
F. Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów
G. Tożsamości mieszkańców z regionem
H. Działań i usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych
I. Działań na rzecz bezrobotnych
J. Działań na rzecz rodzin z dziećmi
K. Działań na rzecz absolwentów szkół średnich i wyższych
L. Sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy

4. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących ostatniego roku:

Tak Nie
A. Uczestniczę w wydarzeniach organizowanych przez gminę (kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, obchodach świąt etc.)
B. Biorę udział w przygotowywaniu gminnych wydarzeń (sam albo w ramach grupy, do której należę)
C. Należę do stowarzyszenia/organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, fundacja)
D. Należę do nieformalnej grupy społecznej (koła gospodyń etc.)
E. Mam możliwości, by wypowiadać się na temat ważnych zagadnień (dotyczących gminy i mojej miejscowości)
F. Jestem członkiem rady/komitetu (np. w szkole, klubie sportowym, przedsiębiorstwie)
G. Znam najważniejsze fakty historyczne dotyczące mojej miejscowości/gminy
H. Potrafię wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy
I. Na terenie mojej gminy mogę rozwijać się zawodowo
J. W mojej gminie powstaje wiele firm
K. W mojej gminie chętnie inwestują przedsiębiorcy
L. Na terenie mojej gminy są sprzyjające warunki dla turystów i osób przyjezdnych

5. Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w swojej gminie?

A. Zdecydowanie tak
B. Raczej tak
C. Raczej nie
D. Zdecydowanie nie
E. Nie mam zdania

6. Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania?

TAK - Jakie są powody?
      A. Trudny dostęp do edukacji
      B. Trudny dostęp do instytucji kultury
      C. Utrudniony dostęp do placówek opieki nad dziećmi
      D. Brak perspektyw zawodowych
      E. Powody osobiste/ rodzinne
      F. Inne, jakie?
NIE

7. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z infrastruktury / obiektów finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku?

A. Tak, często
B. Tak, czasem
C. Trudno powiedzieć
D. Nie

8. Czy Pana/i zdaniem projekty związane z poprawą infrastruktury cieszą się lub nie cieszą zainteresowaniem mieszkańców?

Tak
Nie

9. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku?

A. Tak, często
B. Tak, czasem
C. Trudno powiedzieć
D. Nie

10. Czy Pana/i zdaniem projekty te cieszą się lub nie cieszą zainteresowaniem mieszkańców?

Tak
Nie

11. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale dodatkowych środków finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych obszarów dofinansował/a/by Pan/i w pierwszej kolejności? (Prosimy o zaznaczenie trzech najważniejszych)

A. Promocja obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych, turystyki
B. Infrastruktura i oferta kulturalna
C. Infrastruktura i oferta sportowa i rekreacyjna
D. Infrastruktura społeczna (świetlice, miejsca spotkań)
E. Infrastruktura drogowa
F. Aktywność społeczna mieszkańców (zaangażowania w sprawy lokalne)
G. Działania wzmacniające tożsamość mieszkańców z regionem
H. Działania wynikające z inicjatywy mieszkańców
I. Warunki życia osób niepełnosprawnych
J. Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych
K. Działania umożliwiające podjęcie pracy przez członków rodzin z dziećmi
L. Działania umożliwiające podjęcie pracy przez absolwentów szkół średnich i wyższych
M. Działania ułatwiające założenia i prowadzenia działalności gospodarcze

12. Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania?

Jeżeli TAK, to w jaki sposób dowiedział/a się Pan/i o Lokalnej Grupie Działania?
      A. Od znajomych, sąsiadów
      B. W instytucji (urząd, szkoła)
      C. Z lokalnej prasy
      D. Widziałem/am działania LGD
      E. Uczestniczyłem/am w działaniach LGD/ brałem/am udział w projekcie
Nie znam, nie słyszałam/em

Metryczka

1. Status na rynku pracy:

Osoba (fizyczna, prawna lub inna) prowadząca działalność gospodarczą
Zatrudniony/a w rolnictwie
Zatrudniony/a poza rolnictwem
Uczący się/studiujący
Osoba bezrobotna
Inne   

2. Płeć:

Kobieta
Mężczyzna

3. Niepełnosprawność:

Osoba zdrowa
Osoba niepełnosprawna
Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności

4. Wykształcenie:

Podstawowe
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Policealne
Licencjat, inżynier
Wyższe magisterskie
  

5. Wielkość gospodarstwa rolnego:

Nie posiadam gospodarstwa rolnego
Do 5 ha
5-10 ha
11-20 ha
21-50 ha
powyżej 50 ha

6. Wiek:

Do 24 lat
25-34 lat
35-50 lat
powyżej 50 lat

7. Miejsce zamieszkania:

Gmina Adamówka
Gmina Jarosław
Gmina Kuryłówka
Gmina i miasto Sieniawa
Gmina Tryńcza
Gmina Wiązownica