Małe projekty

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów. Aktywny formularz wniosku został poprawiony w zakresie edytowalności załączników dla Wnioskodawcy sklasyfikowanego w kategorii „Inny podmiot”.

Wniosek o przyznanie pomocy MP 7z 10.05.2013

Instrukcja wypełniania wniosku 7z

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla naborów, które rozpoczęły bieg od dnia 6 kwietnia 2012 r.

Wniosek o przyznanie pomocy MP 6z 18.04.2012

Załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi składany w przypadku , gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji.

Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy

Uwaga: Nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, obowiązująca od 08.06.2012r.

Instrukcja wypełniania wniosku 6z

Rozporządzenie z dnia 8 lipca 2008 z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013

Prezentacja dotycząca Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów z wyjaśnieniem sposobu wyliczania wkładu niepieniężnego

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów

Dokumenty obowiązujące od 18.07.2011 (wersja 5z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji 5 z obowiązuje od 18 lipca 2011 r. Jednakże, jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek na formularzu w wersji 4z przed dniem udostępnienia formularza wniosku na wersji 5z na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo wojewódzkiej jednostki organizacyjnej albo po jego udostępnieniu, jednak nie później niż do 10.10.2011 r. nie będzie wezwany do złożenia wniosku na nowym formularzu

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja edytowalna (pdf) – wersja z dnia 28.09.2011

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja nieedytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku

UWAGA! W celu ułatwienia przygotowania wniosków o przyznanie pomocy został opracowany aktywny formularz wniosku w wersji 5z w formacie .pdf. Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (zalecane jest przekazanie wniosku na płycie CD/DVD), co wpłynie na usprawnienie obsługi wniosku. Na ww. nośniku danych powinien znajdować się tylko i wyłacznie plik zawierający wniosek w formacie PDF. W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Acrobat Readera 9.3 lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com

Formularze umów

Umowa o przyznanie pomocy – ma zastosowanie w tych postępowaniach w sprawie przyznania pomocy, do których dotychczas zastosowanie miały umowy w wersji 4z –  dla postępowań, które nie zostały zakończone do dnia 18.10.2011 r.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Dokumenty obowiązujące od 15.12.2011.

Formularz wniosku o płatność w wersji 5z obowiązuje Beneficjentów od 15 grudnia 2011 r. Beneficjenci mogą wykorzystać formularz .pdf do odręcznego wypełniania albo aktywny formularz wniosku .pdf do elektronicznego wypełniania, który zastępuje formularz w formacie .xls (Excel).

Z wersją papierową wniosku o płatność (wydrukowana wersja aktywnego formularza w formacie .pdf), Beneficjent powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (CD/DVD). Na ww. nośniku danych powinien znajdować się wyłacznie plik zawierający wniosek w formacie .pdf.

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie programu Acrobat Readera w wersji 9.3 lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

Zmiany w nowej wersji Instrukcji wypełniania wniosku o płatność dotyczące posługiwania się aktywnym formularzem .pdf zostały wyrównione kolorem.

Wniosek o płatność aktywny

Załącznik 16 aktywny

Załącznik 21b aktywny

Załącznik 21d aktywny

Wniosek o płatność wersja nieedytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku

Dokumenty LGD:

Minimalne wymagania

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów ze środków EU

aktualny wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania małe projekty