Nabory – archiwum

wersja ARCHIWALNA   data publikacji: 18.05.2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021

 Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej  Instytucja organizująca nabór: Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Tryńcza 375, 37 – 204 Tryńcza Termin trwania naboru: od 07 czerwca 2021r. do 21 czerwca 2021 r. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. Sposób składania wniosku:
 1. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 2. Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
 3. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 4. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej  – zgodnie § 2 ust. 1 pkt 2 lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 2019 poz.664 i 2023, z 2020 r. poz. 1555). Zakres ten realizuje  LSR dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania przez: Cel ogólny: Wzrost zamożności mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska naturalnego Cel szczegółowy I: Różnicowanie działalności, zakładanie i rozwój małych przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy Przedsięwzięcie 1.1.1 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy: Wsparcie udzielane jest w formie – premii w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) Intensywność wsparcia  100 % kosztów kwalifikowalnych. Limit dostępnych środków: Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 125 000,00 € (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy Euro), co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR stanowi 500 000,00 zł. Warunki udzielenia wsparcia:
 1. złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 2. zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 3. zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
 4. zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków Nr 1/2021),
 5. spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
 6. zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020,
 7. uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.
Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami. Beneficjentem może być osoba fizyczna, jeżeli:
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia,
 • ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR (gminy: Adamówka, Kuryłówka, Jarosław, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica)
Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi:
 1. przejść pozytywnie weryfikację wstępną w zakresie zgodności z ogłoszeniem
 2. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z LSR ,,Stowarzyszenia Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania
 3. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020),
 4. uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.
Lokalne kryteria wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2021. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru  wynosi 15 punktów. Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania operacji do dofinansowania  wynosi 4,5 punktów. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data i godzina). Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:  
 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem i pozostałymi wymaganymi załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
 2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze nr 1/2021.
 3. Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków:
 • oświadczenie o statusie wnioskodawcy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze nr 1/2021
 • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym PROW na lata 2014 – 2020 stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze nr 1/2021
 • dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grup defaworyzowanych (grupami defaworyzowanymi są osoby długotrwale bezrobotne i absolwenci szkół średnich i wyższych uczelni) , np. zaświadczenie z PUP określające okres rejestracji
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub zasoby i/lub kwalifikacje odpowiednie do realizacji operacji,
 • inne załączniki np. związane z innowacyjnością, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.
Wnioskodawca poza wymienionymi dokumentami może złożyć również inne dokumenty  potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru, m. in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia: Dokumenty:
 • formularz wniosku o przyznanie pomocy z instrukcją wypełniania,
 • biznesplan z informacją pomocniczą do wypełniania biznesplanu,
 • formularz umowy o udzielenie wsparcia z załącznikiem,
 • formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia,
są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia www.krainasanu.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.prow.podkarpackie.pl Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji, a także Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD pod adresem www.krainasanu.pl Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w: Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 oraz pod numerem telefonu: 16 642 23 20.
Wniosek o przyznanie pomocy:
data publikacji: 18.05.2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021

 Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej  Instytucja organizująca nabór: Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Tryńcza 375, 37 – 204 Tryńcza Termin trwania naboru: od 07 czerwca 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.   Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. Sposób składania wniosku
 1. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 2. Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
 3. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 4. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
Zakres tematyczny operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej  – zgodnie § 2 ust. 1 pkt 2 lit c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 2019 poz. 664 i 2023, z 2020 r. poz. 1555). Zakres ten realizuje  LSR dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania przez: Cel ogólny: Wzrost zamożności mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska naturalnego Cel szczegółowy I: Różnicowanie działalności, zakładanie i rozwój małych przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy Przedsięwzięcie 1.1.2 Subsydiowanie zatrudnienia, tworzenie nowych miejsc pracy i doposażanie miejsc pracy Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy: Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Intensywność wsparcia  wynosi nie więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych operacji. Limit dostępnych środków: Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 115 000,00 € (słownie: sto piętnaście tysięcy Euro), co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR stanowi 460 000,00 zł. Warunki udzielenia wsparcia:
 1. złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 2. zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 3. zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
 4. zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków Nr 2/2021),
 5. spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
 6. zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020,
 7. uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.
Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami. Beneficjentem może być mikro lub mały przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą podlegającą przepisom ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:
 • w przypadku osób fizycznych, miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (gminy: Adamówka, Kuryłówka, Jarosław, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica)
 • w przypadku osoby prawnej – siedziba/oddział osoby prawnej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (gminy: Adamówka, Kuryłówka, Jarosław, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica).
Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi:
 1. przejść pozytywnie weryfikację wstępną w zakresie zgodności z ogłoszeniem
 2. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z LSR ,,Stowarzyszenia Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania
 3. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020),
 4. uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.
Lokalne kryteria wyboru w zakresie rozwijania działalności gospodarczej wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2021. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru  wynosi 17 punktów. Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania operacji do dofinansowania  wynosi 5,1 punktów. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data i godzina). Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem i pozostałymi wymaganymi załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
 2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze nr 2/2021.
 3. Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków:
 • oświadczenie o statusie wnioskodawcy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze nr 2/2021
 • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym PROW na lata 2014 – 2020 stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze nr 2/2021.
 • dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grup defaworyzowanych (grupami defaworyzowanymi są osoby długotrwale bezrobotne i absolwenci szkół średnich i wyższych uczelni) , np. zaświadczenie z PUP określające okres rejestracji
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub zasoby i/lub kwalifikacje odpowiednie do realizacji operacji,
 • inne załączniki np. związane z innowacyjnością, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.
Wnioskodawca poza wymienionymi dokumentami może złożyć również inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru, m. in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia: Dokumenty:
 • formularz wniosku o przyznanie pomocy z instrukcją wypełniania,
 • biznesplan z informacją pomocniczą do wypełniania biznesplanu,
 • formularz umowy o udzielenie wsparcia z załącznikiem,
 • formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia,
są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia www.krainasanu.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.prow.podkarpackie.pl Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji, a także Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD pod adresem www.krainasanu.pl Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w: Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 oraz pod numerami telefonów: 16 642 23 20.
data publikacji: 18.05.2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2021

 Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Instytucja organizująca nabór: Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Tryńcza 375, 37 – 204 Tryńcza Termin trwania naboru: od 07 czerwca 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. Sposób składania wniosku:
 1. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 2. Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
 3. Złożenie wniosku w Biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę oraz godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
 4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej wniosków, jeśli limit dostępnych środków nie pozwala na finansowanie wszystkich operacji decydujące znaczenie ma data i godzina złożenia wniosku.
 5. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  – zgodnie § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 2019 poz. 664 i 2023, z 2020 r. poz. 1555).  Przedsięwzięcie 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej. Zakres ten realizuje  Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania poprzez: Cel ogólny: Wzrost zamożności mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska naturalnego Cel szczegółowy II: Zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich. Przedsięwzięcie 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej. Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy: Pomoc w formie refundacji o intensywności nie wyższej niż:
 1. 70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców z tym, że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3.
 2. 100 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:
      – podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.      – organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8.
 1. nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych. Limit dostępnych środków: Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 103 311,47 €  (słownie: sto trzy tysiące trzysta jedenaście Euro czterdzieści siedem centów), co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR stanowi 413 245,88 zł. Warunki udzielenia wsparcia:
 1. złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 2. zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 3. zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
 4. zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków Nr 3/2021),
 5. spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
 6. zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020,
 7. uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.
Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi:
 1. przejść pozytywnie weryfikację wstępną w zakresie zgodności z ogłoszeniem
 2. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z LSR ,,Stowarzyszenia Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 3. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020),
 4. uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.
Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2021.  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru  wynosi 25 punktów. Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania operacji do dofinansowania  wynosi 7,5 punktów. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data i godzina). Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:  
 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami wymaganymi we wniosku, złożony zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2021.
 3. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19. 2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2021.
 4. Dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji, lub potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę zasobów adekwatnych do przedmiotu planowanej operacji, lub, jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną – dokumenty potwierdzające kwalifikacje wnioskodawcy odpowiednie do przedmiotu planowanej operacji, lub potwierdzające, że wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu planowanej operacji.
 5. Inne załączniki – o ile dotyczą planowanej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.
Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru, m. in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia: Dokumenty:
 • formularz wniosku o przyznanie pomocy z instrukcją wypełniania,
 • formularz umowy o udzielenie wsparcia,
 • formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia,
są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia www.krainasanu.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.prow.podkarpackie.pl Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, a także Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD pod adresem www.krainasanu.pl Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w: Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 oraz pod numerami telefonów: 16 642 23 20.
Umowa:
    Data publikacji: 25.08.2020 r. 

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 

1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne

1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych

(projekt grantowy)

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020/G

 

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa,Tryńcza i Wiązownica

ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Instytucja organizująca nabór: Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Tryńcza 375, 37 – 204 Tryńcza Termin trwania naboru: od 11 września 2020 r. do 30 września 2020 r.   Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. Sposób składania wniosku:
 1. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 2. Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
 3. Złożenie wniosku w Biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę oraz godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
 4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej wniosków, jeśli limit dostępnych środków nie pozwala na finansowanie wszystkich grantów decydujące znaczenie ma data i godzina złożenia wniosku.
 5. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
Zakres tematyczny operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych  – zgodnie § 2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 2019 poz. 664 z późń.zm) w ramach przedsięwzięć: 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych Zakres ten realizuje  Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania poprzez: Cel ogólny: Wzrost zamożności mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska naturalnego. Cel szczegółowy V: Rozwój i promocja turystyki oraz dziedzictwa kulturowego obszaru LGD. Przedsięwzięcie 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne. Przedsięwzięcie 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych.   Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy: Pomoc na realizację zadania udzielana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych. Intensywność pomocy do 100 % kosztów kwalifikowalnych. Wartość każdego grantu, jaki ma być udzielony grantobiorcy nie może być niższa niż 5 tys. zł i wyższa niż 50 tys. zł. Limit dostępnych środków: Limit dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne wynosi 46 199,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć zł 00/100). Limit dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych wynosi 150 123,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia trzy zł  00/100). Łączna kwota na projekt grantowy wynosi 196 322,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa zł 00/100). Warunki udzielenia wsparcia:
 1. złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 2. zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 3. zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze, Nr 1/2020/G,
 4. spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
 5. zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020,
 6. uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.
Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z (Dz. U. 2019 poz. 664 z późń.zm). Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi:
 1. przejść pozytywnie weryfikację wstępną w zakresie zgodności z ogłoszeniem
 2. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z LSR ,,Stowarzyszenia Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 3. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020),
 4. uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.
Lokalne kryteria wyboru:
 1. Miejsce realizacji operacji – liczba mieszkańców objętych operacją (1-3 pkt)
 2. Wnioskowana kwota dotacji (1-3 pkt)
 3. Operacja wpływa na rozwój kompetencji i aktywności mieszkańców (0-5 pkt)
 4. Wsparcie grup defaworyzowanych (0-1 pkt)
 5. Korzystanie ze wsparcia LGD przez Wnioskodawcę (1-4 pkt)
 6. Wpływ operacji na promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych (0-7 pkt)
 7. Wpływ operacji na aktywność społeczną mieszkańców (0-1 pkt)
 8. Obszar oddziaływania operacji (1-3 pkt)
 9. Korzystanie z doradztwa w biurze LGD (0-2 pkt)
 10. Lokalizacja siedziby Wnioskodawcy (0-3 pkt)
Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków Nr 1/2020/G. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru  wynosi 32 punkty. Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania operacji do dofinansowania  wynosi 9,6 punktów. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data i godzina). Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:  
 1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi w formularzu wniosku, złożony zgodnie z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków Nr 1/2020/G.
 3. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19. 2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków Nr 1/2020/G.
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków Nr 1/2020/G.
 5. Dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy w realizacji operacji finansowanych ze środków Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 6. Inne załączniki – o ile dotyczą planowanej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.
Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru, m. in. LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza umowy o powierzenie grantu, formularza wniosku o rozliczenie grantu: Dokumenty:
 • formularz wniosku o powierzenie grantu
 • formularz umowy o powierzenie grantu,
 • formularz wniosku o rozliczenie grantu,
są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia www.krainasanu.pl Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, a także Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD pod adresem www.krainasanu.pl Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w: Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 oraz pod numerami telefonów: 16 642 23 20, 609 171 706 Ogłoszenie o naborze wniosków – GRANTY Zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze 1 Zał. nr 2 do ogłoszenia o naborze 1 Zał. nr 3 do ogłoszenia o naborze 1 Zał. nr 4 do ogłoszenia o naborze 1 Zał. nr 5 do ogłoszenia o naborze 1 Wniosek o powierzenie grantu Umowa o powierzenie grantu Wniosek o rozliczenie grantu   Dokumenty obowiązujące do naboru nr 1/2020/G Procedura-wyboru-i-oceny-grantobiorców-1 zał. nr 1 – cele i wskaźniki zał. nr 2 Karta wstępnej oceny wniosku o przyznanie pomocy zał. nr 3 Deklaracja bezstronności i poufności zał. 3a. Deklaracja bezstronności i poufności pracownika zał. nr 4 -rejestr interesów członków organu decyzyjnego 4a. Rejestr interesów pracownika biura Zał. Nr 5 Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru zał. Nr 6 wniosek o powierzenie grantu zał. Nr 7 umowa o powierzenie grantu Zał. Nr 8 wniosek o rozliczenie grantu   Kryteria-wyboru-grantobiorcow-wraz-z-procedura-ustalania-lub-zmiany-kryteriow-zal-12-do-lsr Wyniki oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy (granty) na posiedzeniu Rady w dniu 16.11.2020 r. Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej 16.11.2020 Lista operacji ocenionych wg lokalnych kryteriow wyboru 16.11.2020 Lista operacji wybranych 16.11.2020 Protokoł nr 2 z posiedzenia Rady w dniu 16.11.2020   data publikacji: 25.09.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019

 Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” –Lokalna Grupa Działania

ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej

Termin trwania naboru: od 09 października 2019  r. do 07 listopada 2019 r. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. Sposób składania wniosku:
 1. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 2. Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
 3. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 4. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej  – zgodnie § 2 ust. 1 pkt 2 lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, zm.: Dz. U. 2019 poz. 664). Zakres ten realizuje  LSR dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania przez: Cel ogólny: Wzrost zamożności mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska naturalnego Cel szczegółowy I: Różnicowanie działalności, zakładanie i rozwój małych przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy Przedsięwzięcie 1.1.1 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy: Wsparcie udzielane jest w formie – premii w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) Intensywność wsparcia  100 % kosztów kwalifikowalnych. Limit dostępnych środków: Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100). Warunki udzielenia wsparcia:
 1. złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 2. zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 3. zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
 4. zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków Nr 1/2019),
 5. spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
 6. zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020,
 7. uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.
Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami. Beneficjentem może być osoba fizyczna, jeżeli:
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia,
 • ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR (gminy: Adamówka, Kuryłówka, Jarosław, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica)
Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi:
 1. przejść pozytywnie weryfikację wstępną w zakresie zgodności z ogłoszeniem
 2. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z LSR ,,Stowarzyszenia Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania
 3. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020),
 4. uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.
Lokalne kryteria wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2019. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru  wynosi 20 punktów. Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania operacji do dofinansowania  wynosi 6 punktów. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data i godzina). Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:  
 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem i pozostałymi wymaganymi załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
 2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze nr 1/2019
 3. Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków:
1)     oświadczenie o statusie wnioskodawcy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze nr 1/2019 2)     oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym PROW na lata 2014 – 2020 stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze nr 1/2019 3)     dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grup defaworyzowanych (grupami defaworyzowanymi są osoby długotrwale bezrobotne i absolwenci szkół średnich i wyższych uczelni) , np. zaświadczenie z PUP określające okres rejestracji 4)     dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub zasoby i/lub kwalifikacje odpowiednie do realizacji operacji, 5)     inne załączniki np. związane z innowacyjnością, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru. Wnioskodawca poza wymienionymi dokumentami może złożyć również inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru, m. in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia: Dokumenty:
 • formularz wniosku o przyznanie pomocy z instrukcją wypełniania,
 • biznesplan z informacją pomocniczą do wypełniania biznesplanu,
 • formularz umowy o udzielenie wsparcia z załącznikiem,
 • formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia,
są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia www.krainasanu.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.prow.podkarpackie.pl Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji, a także Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD pod adresem www.krainasanu.pl Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w: Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 oraz pod numerem telefonu: 16 642 23 20. ogloszenie o naborze nr 1-2019 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze Załącznik Nr 3 do ogłoszenia o naborze Załącznik Nr 4 do ogłoszenia o naborze Załącznik Nr 5 do ogłoszenia o naborze   Formularz wniosku: WoPP_19.2_P_3z (3) IW_WoPP_19.2_P_3z_ze_zm_01.12.2017 BP_P_3z (2) BP_premie_3z IPbiznesplan_3z Formularz umowy: umowa_4z zalacznik_2 zalacznik_3_Informacja_monitorujaca Wniosek o płatność: Informacja_Pomocnicza_BP_Premie IWoP_19_2_P_4z Sprawozdanie_z__realizacji_BP_P WoP_19_2_P_4z_20190530 Zalacznik_2_WF Informacja monitorująca: Informacja_monitorujaca_z_realizacji_biznesplanu_Informacja_po_realizacji_operacji_.xlsx (2) Informacja_pomocnicza_przy_wypelnianiu_formularza_IPRB_IPRO   Formularze wniosków i umów dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-2 Lokalna Strategia Rozwoju LSR Kraina Sanu 05.06.2018 aktualna Kryteria wyboru operacji Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów zał. 11 do LSR Procedura wyboru operacji Procedura-wyboru-i-oceny-operacji-w-ramach-LSR   Wyniki oceny: protokół z Posiedzenia Rady 30.12.2019r. Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstepnej podejmowanie Lista operacji ocenionych wg lokalnych kryteriow wyboru podejmowanie Lista operacji wybranych podejmowanie   data publikacji: 25.09.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019 

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania

ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej

Termin trwania naboru: od 09 października 2019 r. do 07 listopada 2019 r. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. Sposób składania wniosku:
 1. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 2. Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
 3. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 4. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
  Zakres tematyczny operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej  – zgodnie § 2 ust. 1 pkt 2 lit c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, zm.: Dz. U. 2019 poz. 664). Zakres ten realizuje  LSR dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania przez: Cel ogólny: Wzrost zamożności mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska naturalnego Cel szczegółowy I: Różnicowanie działalności, zakładanie i rozwój małych przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy Przedsięwzięcie 1.1.2 Subsydiowanie zatrudnienia, tworzenie nowych miejsc pracy i doposażanie miejsc pracy Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy: Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Intensywność wsparcia  wynosi nie więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych operacji. Limit dostępnych środków: Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 910 938,00 zł (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem zł 00/100). Warunki udzielenia wsparcia:
 1. złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 2. zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 3. zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
 4. zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków Nr 2/2019),
 5. spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
 6. zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020,
 7. uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.
Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami. Beneficjentem może być mikro lub mały przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą podlegającą przepisom ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:
 • w przypadku osób fizycznych, miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (gminy: Adamówka, Kuryłówka, Jarosław, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica)
 • w przypadku osoby prawnej – siedziba/oddział osoby prawnej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (gminy: Adamówka, Kuryłówka, Jarosław, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica)
  Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi:
 1. przejść pozytywnie weryfikację wstępną w zakresie zgodności z ogłoszeniem
 2. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z LSR ,,Stowarzyszenia Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania
 3. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020),
 4. uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.
Lokalne kryteria wyboru w zakresie rozwijania działalności gospodarczej wraz  z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru  wynosi 22 punkty. Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania operacji do dofinansowania  wynosi 6,6 punktów. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data i godzina). Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem i pozostałymi wymaganymi załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
 2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze nr 2/2019.
 3. Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków:
1)     oświadczenie o statusie wnioskodawcy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze nr 2/2019 2)     oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym PROW na lata 2014 – 2020 stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze nr 2/2019. 3)     dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grup defaworyzowanych (grupami defaworyzowanymi są osoby długotrwale bezrobotne i absolwenci szkół średnich i wyższych uczelni) , np. zaświadczenie z PUP określające okres rejestracji 4)     dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub zasoby i/lub kwalifikacje odpowiednie do realizacji operacji, 5)     inne załączniki np. związane z innowacyjnością, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru. Wnioskodawca poza wymienionymi dokumentami może złożyć również inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru, m. in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia: Dokumenty:
 • formularz wniosku o przyznanie pomocy z instrukcją wypełniania,
 • biznesplan z informacją pomocniczą do wypełniania biznesplanu,
 • formularz umowy o udzielenie wsparcia z załącznikiem,
 • formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia,
są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia www.krainasanu.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.prow.podkarpackie.pl Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji, a także Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD pod adresem www.krainasanu.pl Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w: Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 oraz pod numerami telefonów: 16 642 23 20. ogłoszenie o naborze nr 2-2019 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze Załącznik Nr 3 do ogłoszenia o naborze Załącznik Nr 4 do ogłoszenia o naborze Załącznik Nr 5 do ogłoszenia o naborze   Formularz wniosku: WoPP_19.2_I_3z_180227 (2) WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn180320 (1) BP_I_3z (2) BP_inne_3z (1) IPbiznesplan_3z IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017 Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_a zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa Umowa: umowa_7z Zalacznik_nr_1 Zalacznik_nr_2 Zalacznik_nr_3 Zalacznik_nr_3a Zalacznik_nr_5 Umowa: umowa_następstwo_31.05.2019 Zalacznik_nr_4__umowa_nastepca_pr_DB_31.05.2019 Załącznik_nr_2_umowa_nastepca_31.05.2019 Wniosek o płatność: Informacja_pomocnicza_BP_I_W IWoP_19_2_I_W_4z Sprawozdanie_z__realizacji_BP_I_W WoP_19_2_IW_4z_20190723 (1) WoP_19_2_IW_4z_ark_wspolwn_20190530 Informacja monitorująca: Informacja_IPRB_IPRO_06_06_2018 Informacja_monitorujaca_z_realizacji_biznesplanu_Informacja_po_realizacji_operacji_.xlsx (3) Informacja_pomocnicza_przy_wypelnianiu_formularza_IPRB_IPRO   Formularze wniosków i umów dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4   Lokalna Strategia Rozwoju LSR Kraina Sanu 05.06.2018 aktualna Kryteria wyboru operacji: Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów zał. 11 do LSR Procedura oceny i wyboru operacji: Procedura-wyboru-i-oceny-operacji-w-ramach-LSR Wyniki oceny: Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstepnej rozwijanie Lista operacji ocenionych wg lokalnych kryteriow wyboru rozwijanie Lista operacji wybranych rozwijanie   data publikacji: 25.09.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019

 

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica

ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

  Instytucja organizująca nabór:   Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Tryńcza 375, 37 – 204 Tryńcza Termin trwania naboru: od 09 października 2019 r. do 07 listopada 2019 r.   Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. Sposób składania wniosku:
 1. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 2. Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
 3. Złożenie wniosku w Biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę oraz godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
 4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej wniosków, jeśli limit dostępnych środków nie pozwala na finansowanie wszystkich operacji decydujące znaczenie ma data i godzina złożenia wniosku.
 5. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  – zgodnie § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, zm. Dz. U. 2019 poz. 664). Przedsięwzięcie 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej. Zakres ten realizuje  Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania poprzez: Cel ogólny: Wzrost zamożności mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska naturalnego Cel szczegółowy II: Zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich. Przedsięwzięcie 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej. Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy: Pomoc w formie refundacji o intensywności nie wyższej niż:
 1. 70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców z tym, że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3.
 2. 100 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:
      – podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.      – organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8.
 1. nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych. Limit dostępnych środków: Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 173 355,90 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt trzy zł trzysta pięćdziesiąt pięć zł 90/100). Warunki udzielenia wsparcia:
 1. złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 2. zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 3. zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
 4. zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków Nr 3/2019),
 5. spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
 6. zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020,
 7. uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.
Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi:
 1. przejść pozytywnie weryfikację wstępną w zakresie zgodności z ogłoszeniem
 2. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z LSR ,,Stowarzyszenia Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 3. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020),
 4. uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.
Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2019.  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru  wynosi 25 punktów. Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania operacji do dofinansowania  wynosi 7,5 punktów. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data i godzina). Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:  
 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami wymaganymi we wniosku, złożony zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2019.
 3. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19. 2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2019.
 4. Dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji, lub potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę zasobów adekwatnych do przedmiotu planowanej operacji, lub, jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną – dokumenty potwierdzające kwalifikacje wnioskodawcy odpowiednie do przedmiotu planowanej operacji, lub potwierdzające, że wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu planowanej operacji.
 5. Inne załączniki – o ile dotyczą planowanej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.
Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru, m. in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia: Dokumenty:
 • formularz wniosku o przyznanie pomocy z instrukcją wypełniania,
 • formularz umowy o udzielenie wsparcia,
 • formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia,
są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia www.krainasanu.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.prow.podkarpackie.pl Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, a także Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD pod adresem www.krainasanu.pl Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w: Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 oraz pod numerami telefonów: 16 642 23 20. ogloszenie o naborze nr 3-2019 Zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze 3 Zał. nr 2 do ogłoszenia o naborze 3 Zał. nr 3 do ogłoszenia o naborze 3 Zał. nr 4 do ogłoszenia o naborze 3   Formularz wniosku: IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017 WoPP_19.2_I_3z_180227 (2) WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn180320 (1) zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa Umowa: umowa_7z Zalacznik_nr_1 Zalacznik_nr_2 Zalacznik_nr_3 Zalacznik_nr_3a Zalacznik_nr_5 Wniosek o płatność: IWoP_19_2_I_W_4z WoP_19_2_IW_4z_20190723 (1) WoP_19_2_IW_4z_ark_wspolwn_20190530 Informacja monitorująca: Informacja_IPRB_IPRO_06_06_2018 Informacja_monitorujaca_z_realizacji_biznesplanu_Informacja_po_realizacji_operacji_.xlsx (3) Informacja_pomocnicza_przy_wypelnianiu_formularza_IPRB_IPRO   Formularze wniosków i umów dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4   Lokalna Strategia Rozwoju LSR Kraina Sanu 05.06.2018 aktualna Kryteria wyboru operacji: Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów zał. 11 do LSR Procedura wyboru i oceny operacji: Procedura-wyboru-i-oceny-operacji-w-ramach-LSR Wyniki oceny: Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstepnej infrastruktura Lista operacji ocenionych wg lokalnych kryteriow wyboru infrastruktura Lista operacji wybranych infrastruktura   data publikacji: 17 października 2018 r.

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

Przedsięwzięcie 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Instytucja organizująca nabór: Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Tryńcza 375, 37 – 204 Tryńcza Termin trwania naboru: od 2 listopada 2018 r. do 15 listopada 2018 r.   Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. Sposób składania wniosku:
 1. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 2. Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
 3. Złożenie wniosku w Biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę oraz godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
 4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej wniosków, jeśli limit dostępnych środków nie pozwala na finansowanie wszystkich operacji decydujące znaczenie ma data i godzina złożenia wniosku.
 5. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  – zgodnie § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (z póź. zm.). Przedsięwzięcie 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej. Zakres ten realizuje  Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania poprzez: Cel ogólny: Wzrost zamożności mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska naturalnego Cel szczegółowy II: Zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich. Przedsięwzięcie 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej. Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy: Pomoc w formie refundacji o intensywności nie wyższej niż:
 1. 70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców z tym, że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3.
 2. 100 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:
      – podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.      – organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8.
 1. nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych. Limit dostępnych środków: Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 368 334,12 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery zł 12/100). Warunki udzielenia wsparcia:
 1. złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 2. zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 3. zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
 4. zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków Nr 3/2018),
 5. spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
 6. zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020,
 7. uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.
Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi:
 1. przejść pozytywnie weryfikację wstępną w zakresie zgodności z ogłoszeniem
 2. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z LSR ,,Stowarzyszenia Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 3. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020),
 4. uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.
Lokalne kryteria wyboru:
 1. Miejsce realizacji operacji – liczba mieszkańców objętych operacją (1-3 pkt)
 2. Wnioskowana kwota pomocy (0-2 pkt)
 3. Wkład własny Wnioskodawcy (0-2 pkt)
 4. Wsparcie grup defaworyzowanych (0-3 pkt)
 5. Wpływ operacji na zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich / rozwój i promocja turystyki oraz dziedzictwa kulturowego obszaru LGD (0-2 pkt)
 6. Wpływ na ochronę środowiska lub klimatu (0-1 pkt)
 7. Gotowość do realizacji operacji (0-1 pkt)
 8. Zapotrzebowanie na produkty operacji (0-1 pkt)
 9. Wpływ operacji na zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD (0-2 pkt)
 10. Obszar oddziaływania operacji (1-4 pkt)
 11. Korzystanie z doradztwa w biurze LGD (0-1 pkt)
 12. Siedziba Wnioskodawcy (0-3 pkt)
Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2018.  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru  wynosi 25 punktów. Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania operacji do dofinansowania  wynosi 7,5 punktów. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data i godzina). Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:  
 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami wymaganymi we wniosku, złożony zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2018.
 3. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19. 2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2018.
 1. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2018.
 2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji, lub potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę zasobów adekwatnych do przedmiotu planowanej operacji, lub, jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną – dokumenty potwierdzające kwalifikacje wnioskodawcy odpowiednie do przedmiotu planowanej operacji, lub potwierdzające, że wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu planowanej operacji.
 3. Inne załączniki – o ile dotyczą planowanej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.
Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru, m. in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia: Dokumenty:
 • formularz wniosku o przyznanie pomocy z instrukcją wypełniania,
 • formularz umowy o udzielenie wsparcia,
 • formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia,
są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia www.krainasanu.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.prow.podkarpackie.pl Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, a także Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD pod adresem www.krainasanu.pl Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w: Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 oraz pod numerami telefonów: 16 642 23 20, 609 171 706 Ogłoszenie o naborze wniosków Nr 3 Zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze 3 Zał. nr 2 do ogłoszenia o naborze 3 Zał. nr 3 do ogłoszenia o naborze 3 Zał. nr 4 do ogłoszenia o naborze 3 Zał. nr 5 do ogłoszenia o naborze 3 Formularz wniosku: WoPP_19.2_I_3z_180227 WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn180320 (1) IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017 Umowa: umowa_7z Zalacznik_nr_1 Zalacznik_nr_2 Zalacznik_nr_3 Zalacznik_nr_3a Zalacznik_nr_5 Wniosek o płatność: WoP_19_2_I_W_3z (1) WoP_19_2_I_W_3z_ark_wspolwn (1) IWoP_19_2_I_W_3z   Procedura oceny i wyboru operacji Kraina Sanu zał. nr 1 – cele i wskaźniki zał. nr 2 karta oceny wstepnej zał. nr 3 Deklaracja bezstronności i poufności zał. 3a. Deklaracja bezstronności i poufności pracownika zał. nr 4 -rejestr interesów członków organu decyzyjnego 4a. Rejestr interesów pracownika biura zał. nr 5 Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru zał. nr 6 Wykaz dokumentów przekazywanych do ZW   Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów zał. 11 do LSR LSR Kraina Sanu 05.06.2018 aktualna   Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej 28.11.2018 r. Lista operacji ocenionych wg lokalnych kryteriów wyboru 28.11.2018 r. Lista operacji wybranych 28.11.2018 r Protokół z posiedzenia Rady w dniu 28.11.2018 r.

data publikacji: 6 lipca 2018 r.

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne

1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych

(projekt grantowy)

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018/G

 Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Instytucja organizująca nabór: Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Tryńcza 375, 37 – 204 Tryńcza Termin trwania naboru: od 24 lipca 2018 r. do 22 sierpnia 2018 r.   Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. Sposób składania wniosku:
 1. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 2. Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
 3. Złożenie wniosku w Biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę oraz godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
 4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej wniosków, jeśli limit dostępnych środków nie pozwala na finansowanie wszystkich grantów decydujące znaczenie ma data i godzina złożenia wniosku.
 5. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
Zakres tematyczny operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych  – zgodnie § 2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (z póź. zm.). w ramach przedsięwzięć: 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych Zakres ten realizuje  Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania poprzez: Cel ogólny: Wzrost zamożności mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska naturalnego. Cel szczegółowy V: Rozwój i promocja turystyki oraz dziedzictwa kulturowego obszaru LGD. Przedsięwzięcie 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne. Przedsięwzięcie 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych.  Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy: Pomoc na realizację zadania udzielana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych. Intensywność pomocy do 100 % kosztów kwalifikowalnych. Wartość każdego grantu, jaki ma być udzielony grantobiorcy nie może być niższa niż 5 tys. zł i wyższa niż 50 tys. zł. Limit dostępnych środków: Limit dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne wynosi 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł 00/100). Limit dostępnych środków w ramach Przedsięwzięcia 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych wynosi 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Łączna kwota na projekt grantowy wynosi 195 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100). Warunki udzielenia wsparcia:
 1. złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 2. zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 3. zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze, Nr 1/2018/G,
 4. spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
 5. zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020,
 6. uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.
Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi:
 1. przejść pozytywnie weryfikację wstępną w zakresie zgodności z ogłoszeniem
 2. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z LSR ,,Stowarzyszenia Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 3. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020),
 4. uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.
Lokalne kryteria wyboru:
 1. Miejsce realizacji operacji – liczba mieszkańców objętych operacją (1-3 pkt)
 2. Wnioskowana kwota dotacji (1-3 pkt)
 3. Operacja wpływa na rozwój kompetencji i aktywności mieszkańców (0-5 pkt)
 4. Wsparcie grup defaworyzowanych (0-1 pkt)
 5. Korzystanie ze wsparcia LGD przez Wnioskodawcę (1-4 pkt)
 6. Wpływ operacji na promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych (0-7 pkt)
 7. Wpływ operacji na aktywność społeczną mieszkańców (0-1 pkt)
 8. Obszar oddziaływania operacji (1-3 pkt)
 9. Korzystanie z doradztwa w biurze LGD (0-2 pkt)
 10. Lokalizacja siedziby Wnioskodawcy (0-3 pkt)
Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków Nr 1/2018/G.  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru  wynosi 32 punkty. Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania operacji do dofinansowania  wynosi 9,6 punktów. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data i godzina). Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:  
 1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi w formularzu wniosku, złożony zgodnie z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków Nr 1/2018/G.
 3. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19. 2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków Nr 1/2018/G.
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków Nr 1/2018/G.
 5. Dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy w realizacji operacji finansowanych ze środków Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 6. Inne załączniki – o ile dotyczą planowanej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.
Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru, m. in. LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza umowy o powierzenie grantu, formularza wniosku o rozliczenie grantu: Dokumenty:
 • formularz wniosku o powierzenie grantu
 • formularz umowy o powierzenie grantu,
 • formularz wniosku o rozliczenie grantu,
są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia www.krainasanu.pl Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, a także Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD pod adresem www.krainasanu.pl Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w: Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 oraz pod numerami telefonów: 16 642 23 20, 609 171 706 ogłoszenie o naborze granty Nr 1 Zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze 1 Zał. nr 2 do ogłoszenia o naborze 1 Zał. nr 3 do ogłoszenia o naborze 1 Zał. nr 4 do ogłoszenia o naborze 1 Zał. nr 5 do ogłoszenia o naborze 1 Zał. nr 5 do ogłoszenia o naborze 1  Wniosek o powierzenie grantu Umowa o powierzenie grantu Wniosek o rozliczenie grantu   01. Procedura grantowa zał. nr 1 – cele i wskaźniki zał. nr 2 Karta wstępnej oceny wniosku o przyznanie pomocy zał. nr 3 Deklaracja bezstronności i poufności zał. 3a. Deklaracja bezstronności i poufności pracownika zał. nr 4 -rejestr interesów członków organu decyzyjnego 4a. Rejestr interesów pracownika biura Zał. Nr 5 Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru zał. Nr 6 wniosek o powierzenie grantu zał. Nr 7 umowa o powierzenie grantu Zał. Nr 8 wniosek o rozliczenie grantu Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów zał. 12 do LSR   W ramach naboru zostało złożonych 6 wniosków, z czego 6 wniosków zostało wybranych do finansowania i mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na nabór. Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej – granty Lista operacji ocenionych wg lokalnych kryteriów wyboru – granty Lista operacji wybranych – granty Protokół z posiedzenia Rady 1.10.2018 r. data publikacji: 20 czerwca 2018 r. 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

Przedsięwzięcie 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Instytucja organizująca nabór: Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Tryńcza 375, 37 – 204 Tryńcza Termin trwania naboru: od 5 lipca 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. Sposób składania wniosku: 1. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania. 2. Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora. 3. Złożenie wniosku w Biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę oraz godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. 4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej wniosków, jeśli limit dostępnych środków nie pozwala na finansowanie wszystkich operacji decydujące znaczenie ma data i godzina złożenia wniosku. 5. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca. Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – zgodnie § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (z póź. zm.). Przedsięwzięcie 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej. Zakres ten realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania poprzez: Cel ogólny: Wzrost zamożności mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska naturalnego Cel szczegółowy II: Zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich. Przedsięwzięcie 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej. Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy: Pomoc w formie refundacji o intensywności nie wyższej niż: 1. 70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców z tym, że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3. 2. 100 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku: – podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. – organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8. 3. nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych. Limit dostępnych środków: Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 105 000,00 zł (słownie: jeden milion sto pięć tysięcy złotych 00/100). Warunki udzielenia wsparcia: 1. złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, 2. zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze, 3. zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze, 4. zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków Nr 1/2018), 5. spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków, 6. zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020, 7. uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach. Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi: 1. przejść pozytywnie weryfikację wstępną w zakresie zgodności z ogłoszeniem 2. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z LSR ,,Stowarzyszenia Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania. 3. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), 4. uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru. Lokalne kryteria wyboru: 1. Miejsce realizacji operacji – liczba mieszkańców objętych operacją (1-3 pkt) 2. Wnioskowana kwota pomocy (0-2 pkt) 3. Wkład własny Wnioskodawcy (0-2 pkt) 4. Wsparcie grup defaworyzowanych (0-3 pkt) 5. Wpływ operacji na zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich / rozwój i promocja turystyki oraz dziedzictwa kulturowego obszaru LGD (0-2 pkt) 6. Wpływ na ochronę środowiska lub klimatu (0-1 pkt) 7. Gotowość do realizacji operacji (0-1 pkt) 8. Zapotrzebowanie na produkty operacji (0-1 pkt) 9. Wpływ operacji na zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD (0-2 pkt) 10. Obszar oddziaływania operacji (1-4 pkt) 11. Korzystanie z doradztwa w biurze LGD (0-1 pkt) 12. Siedziba Wnioskodawcy (0-3pkt) Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 25 punktów. Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania operacji do dofinansowania wynosi 7,5 punktów. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data i godzina). Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami wymaganymi we wniosku, złożony zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania. 2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018. 3. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19. 2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018. 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018. 5. Dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji, lub potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę zasobów adekwatnych do przedmiotu planowanej operacji, lub, jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną – dokumenty potwierdzające kwalifikacje wnioskodawcy odpowiednie do przedmiotu planowanej operacji, lub potwierdzające, że wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu planowanej operacji. 6. Inne załączniki – o ile dotyczą planowanej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru, m. in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia: Dokumenty: • formularz wniosku o przyznanie pomocy z instrukcją wypełniania, • formularz umowy o udzielenie wsparcia, • formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia, są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia www.krainasanu.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.prow.podkarpackie.pl Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, a także Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD pod adresem www.krainasanu.pl Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w: Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 oraz pod numerami telefonów: 16 642 23 20, 609 171 706 ogłoszenie o naborze wniosków Nr 1 Zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze 1 Zał. nr 2 do ogłoszenia o naborze 1 Zał. nr 3 do ogłoszenia o naborze 1 Zał. nr 4 do ogłoszenia o naborze 1 Zał. nr 5 do ogłoszenia o naborze 1 W ramach naboru zostały złożone 3 wnioski, z czego 3  wnioski zostały wybrane do finansowania i mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na nabór. Zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR wybrane wnioski  zostały przekazane w dniu 20.09.2018 r. do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej – infrastruktura Lista operacji ocenionych wg lokalnych kryteriów wyboru – infrastruktura Lista operacji wybranych – infrastruktura Protokół z posiedzenia Rady  

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

Przedsięwzięcie 1.2.2 Budowa lub rozbudowa placów zabaw.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Instytucja organizująca nabór: Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Tryńcza 375, 37 – 204 Tryńcza Termin trwania naboru: od 5 lipca 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r.   Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. Sposób składania wniosku:
 1. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 2. Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
 3. Złożenie wniosku w Biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę oraz godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
 4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej wniosków, jeśli limit dostępnych środków nie pozwala na finansowanie wszystkich operacji decydujące znaczenie ma data i godzina złożenia wniosku.
 5. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  – zgodnie § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (z póź. zm.). Przedsięwzięcie 1.2.2 Budowa lub rozbudowa placów zabaw. Zakres ten realizuje  Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania poprzez: Cel ogólny: Wzrost zamożności mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska naturalnego. Cel szczegółowy II: Zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich. Przedsięwzięcie 1.2.2 Budowa lub rozbudowa placów zabaw. Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy: Pomoc w formie refundacji o intensywności nie wyższej niż:
 1. 70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców z tym, że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3.
 2. 100 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:
      – podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.      – organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8.
 1. nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych. Limit dostępnych środków: Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Warunki udzielenia wsparcia:
 1. złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 2. zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 3. zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
 4. zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków Nr 2/2018),
 5. spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
 6. zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020,
 7. uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.
Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi:
 1. przejść pozytywnie weryfikację wstępną w zakresie zgodności z ogłoszeniem
 2. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z LSR ,,Stowarzyszenia Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 3. przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020),
 4. uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.
Lokalne kryteria wyboru:
 1. Miejsce realizacji operacji – liczba mieszkańców objętych operacją (1-3 pkt)
 2. Wnioskowana kwota pomocy (0-2 pkt)
 3. Wkład własny Wnioskodawcy (0-2 pkt)
 4. Wsparcie grup defaworyzowanych (0-3 pkt)
 5. Wpływ operacji na zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich / rozwój i promocja turystyki oraz dziedzictwa kulturowego obszaru LGD (0-2 pkt)
 6. Wpływ na ochronę środowiska lub klimatu (0-1 pkt)
 7. Gotowość do realizacji operacji (0-1 pkt)
 8. Zapotrzebowanie na produkty operacji (0-1 pkt)
 9. Wpływ operacji na zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD (0-2 pkt)
 10. Obszar oddziaływania operacji (1-4 pkt)
 11. Korzystanie z doradztwa w biurze LGD (0-1 pkt)
 12. Siedziba Wnioskodawcy (0-3pkt)
Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2018.  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru  wynosi 25 punktów. Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania operacji do dofinansowania  wynosi 7,5 punktów. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia wniosku w Biurze LGD (data i godzina). Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:  
 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami wymaganymi we wniosku, złożony zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.
 2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2018.
 3. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19. 2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2018.
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2018.
 5. Dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji, lub potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę zasobów adekwatnych do przedmiotu planowanej operacji, lub, jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną – dokumenty potwierdzające kwalifikacje wnioskodawcy odpowiednie do przedmiotu planowanej operacji, lub potwierdzające, że wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu planowanej operacji.
 6. Inne załączniki – o ile dotyczą planowanej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.
Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru, m. in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia: Dokumenty:
 • formularz wniosku o przyznanie pomocy z instrukcją wypełniania,
 • formularz umowy o udzielenie wsparcia,
 • formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia,
są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia www.krainasanu.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.prow.podkarpackie.pl Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, a także Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD pod adresem www.krainasanu.pl Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w: Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, 37 – 204 Tryńcza 375 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 oraz pod numerami telefonów: 16 642 23 20, 609 171 706 ogłoszenie o naborze wniosków Nr 2 Zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze 2 Zał. nr 2 do ogłoszenia o naborze 2 Zał. nr 3 do ogłoszenia o naborze 2 Zał. nr 4 do ogłoszenia o naborze 2 Załącznik Nr 5 do ogłoszenia o naborze 2 W ramach naboru został złożony 1 wniosek, który został wybrany do finansowania i mieści się w limicie środków przeznaczonych na nabór. Zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR wybrany wniosek został przekazany w dniu 20.09.2018 r. do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej – plac zabaw Lista operacji ocenionych wg lokalnych kryteriów wyboru – plac zabaw Lista operacji wybranych – plac zabaw Protokół z posiedzenia Rady   Operacje w ramach poddziałania19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, umowa oraz wniosek o płatność dotyczą naboru nr 1/2018 oraz nr 2/2018: Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19.2_I_3z_180227 (4) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania: WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn180320 (3) Instrukcja wypełniania wniosku: IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017 Umowa: umowa_7z Zalacznik_nr_1 Zalacznik_nr_2 Zalacznik_nr_3 Zalacznik_nr_3a Zalacznik_nr_5 Wniosek o płatność: WoP_19_2_I_W_3z Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania: WoP_19_2_I_W_3z_ark_wspolwn Instrukcja wypełniania wniosku o płatność: IWoP_19_2_I_W_3z   Procedura oceny i wyboru operacji Kraina Sanu zał. nr 1 – cele i wskaźniki zał. nr 2 karta oceny wstepnej zał. nr 3 Deklaracja bezstronności i poufności zał. 3a. Deklaracja bezstronności i poufności pracownika zał. nr 4 -rejestr interesów członków organu decyzyjnego 4a. Rejestr interesów pracownika biura zał. nr 5 Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru zał. nr 6 Wykaz dokumentów przekazywanych do ZW Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów zał. 11 do LSR LSR Kraina Sanu 05.06.2018 aktualna data publikacji 09.12.2016 r.

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 

Ogłoszenie o naborze:  ogłoszenie o naborze wniosków Nr 1 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze Załącznik Nr 3 do ogłoszenia o naborze Załącznik Nr 4 do ogłoszenia o naborze Załącznik Nr 5 do ogłoszenia o naborze   Formularze wniosków,  instrukcja oraz biznesplan:  Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) IW_WoPP_19_2_P_2_z_P 3. Biznesplan (wersja 2z)
 • Biznesplan (.pdf) BP_P_2z
 • Biznesplan (.docx) BP_P_2z
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) IP_BP_1z
4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) umowa_P
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) zal_2_P
5. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z) 6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) WYNIKI OCENY I WYBORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY (PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) Protokół z posiedzenia Rady 22.02.2017 r. Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej – operacje uznane za niezgodne Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej – operacje zgodne Lista operacji ocenionych wg lokalnych kryteriów wyboru Lista operacji wybranych  

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Ogłoszenie o naborze:  ogłoszenie o naborze wniosków Nr 2 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze Załącznik Nr 3 do ogłoszenia o naborze Załącznik Nr 4 do ogłoszenia o naborze Załącznik Nr 5 do ogłoszenia o naborze   Formularze wniosków, instrukcja oraz biznesplan: Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. IW_WoPP_2_Z_POPRAWIONA_MJ_27_11.16 3.  Biznesplan (wersja 2z)
 • Biznesplan (.pdf) BP_I_2z
 • Biznesplan (.docx) BP_I_2z
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) IP_BP_1z
4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 5. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa 6. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) umowa_IW
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) zal_1_IW
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) zal_2_IW
 • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) zal_3_IW
 • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) zal_4_IW
 • Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) zal_5_IW
 • Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) zal_5_a_IW
7. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z) 8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) IWoP_19_2_I_W_2z_IW   Procedura wyboru operacji wraz z załącznikami (14.11.2016 r), kryteria wyboru operacji oraz LSR obowiązujące dla naboru  Nr 1/2017 i 2/2017 Procedura oceny i wyboru operacji Kraina Sanu 1.zał. nr 1- schemat procedury 2.zał. nr 2 – cele i wskaźniki 3. zał nr 3 Karta wstępnej oceny wniosku o przyznanie pomocy (2) 4. zał. nr 4 Deklaracja bezstronności i poufności dla kandydatów dokonujących weryfikacji 5.zał. nr5-rejestr interesów 6.zał. nr 6_Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru 7.zał. nr 7 Wykaz dokumentów przekazywanych do ZW   Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów zał. 11 do LSR LSR Kraina Sanu 14.11.2016 r.   WYNIKI OCENY I WYBORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY (ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ): Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej Lista operacji ocenionych wg lokalnych kryteriów wyboru Lista operacji wybranych