ANKIETA - Ewaluacja wewnętrzna LSR

Szanowni Państwo!

Badanie ma charakter anonimowy. Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk i wpisanie wszelkich uwag,
Ewaluacja wewnętrzna LSR jest serią przeprowadzonych corocznie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych, których celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak, by lepiej zrozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają się one do osiągnięcia celów. Wyniki ewaluacji wewnętrznej powinny być podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowić wkład w ewaluację zewnętrzną.

Metryczka

1. PŁEĆ:

kobieta
mężczyzna

2. WIEK W LATACH:

do 35 lat
36 - 49 lat
powyżej 50 lat

3. REPREZENTUJĘ:

A. Członka LGD
B. Członka Zarządu LGD
C. Członka Rady LGD
D. Członka Komisji Rewizyjnej LGD (organu kontroli wewnętrznej)
E. Pracownika LGD
F. Mieszkańca obszaru objętego LSR
G. Inny podmiot z obszaru objętego LSR
H. Przedstawiciela ZW
I. Przedstawiciela innych LGD
J. Wnioskodawcę

4. ZAMIESZKUJĘ GMINĘ:

Adamówka
Jarosław
Kuryłówka
Sieniawa
Tryńcza
Wiązownica

Ankieta

1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

Tak Nie Nie wiem

Pytania uzupełniające:

1a. Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?

1b. Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?

1c. Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?

2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

niskim średnim wysokim

Pytania uzupełniające:

2a. W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość?

2b. Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR?

2c. Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?

3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

niskim średnim wysokim

Pytania uzupełniające:

3a. Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?

3b. Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?

3c. Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?

4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

niskim średnim wysokim

Pytania uzupełniające:

4a. Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?

4b. Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?

5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

Tak Nie

5a. Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?

Tak
Nie - jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?

6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

Tak Nie

Pytania uzupełniające:

6a. Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność?

7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

niska średnia wysoka

7a. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

8. Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR

9. Sposób wykorzystania rekomendacji

10. Pozostałe Państwa uwagi