Ankieta dotycząca planu komunikacyjnego oraz zasad monitoringu i ewaluacji

(w ankiecie można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)

1. Proszę wskazać znane Pani/ Panu źródła informacji o działalność LGD:

A. ulotki informacyjne
B. plakaty informacyjne
C. strona internetowa LGD
D. strony internetowe JST (tj. gmin, gminnych instytucji oświaty, sportu i kultury)
E. inne strony internetowe
F. portale społecznościowe
G. informacje uzyskane osobiście od lokalnych liderów/członków LGD/znajomych, itp.
H. tablice ogłoszeń
I. lokalna prasa
J. informacje wysłane pocztą elektroniczną
K. spotkania informacyjne i doradcze LGD
L. inne (jakie?)

2. Które z wymienionych źródeł Pani/ Pana zdaniem jest najbardziej skuteczne zgodnie ze wskazaniem z poprzedniego pytania - ocena w skali 1-5, gdzie 5 określa najbardziej skuteczne źródło informacji

Źródło informacji 1 2 3 4 5
A. ulotki informacyjne
B. plakaty informacyjne
C. strona internetowa LGD
D. strony internetowe JST (tj. gmin, gminnych instytucji oświaty, sportu i kultury)
E. inne strony internetowe
F. portale społecznościowe
G. informacje uzyskane osobiście od lokalnych liderów/członków LGD/znajomych, itp.
H. tablice ogłoszeń
I. lokalna prasa
J. informacje wysłane pocztą elektroniczną
K. spotkania informacyjne i doradcze LGD

3. Czy Pani/Pana zdaniem istnieją inne skuteczne kanały komunikacyjne, które LGD mogłaby skutecznie wykorzystać w komunikacji z Panią/Panem/pozostałym otoczeniem?

4. Proszę wskazać znane Pani/ Panu problemy komunikacyjne z jakimi dotychczas spotkaliście się Państwo w kontaktach z LGD:

5. O czym chciałaby Pani/ chciałby Pan być informowanym przez LGD?

A. naborach wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach LSR
B. wynikach przeprowadzanych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach LSR
C. konkursach na organizację wydarzeń i imprez promocyjnych
D. szkoleniach
E. organizowanych wydarzeniach i imprezach promocyjnych
F. inne (jakie?)

6. W jaki sposób chciałaby/chciałby Pani/Pan być informowany o działaniach LGD?

A. strona internetowa
B. portale społecznościowe
C. plakaty
D. e-maile
E. inne (jakie?)

7. Jakie powinny być najważniejsze cele działań komunikacyjnych LGD?

A. bieżące informowanie o stanie realizacji LSR
B. bieżące informowanie o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia dla beneficjentów
C. promocja dobrych praktyk
D. zwiększenie zaangażowania mieszkańców
E. inne (jakie?)

8. W ramach realizacji LSR niezbędna jest kontrola jej wdrażania. Kiedy Pani/Pana zdaniem powinno się prowadzić ewaluację LSR?

A. na końcu wdrażania LSR
B. w trakcie procesu wdrażania
C. trudno powiedzieć

9. Kto Pani/Pana zdaniem powinien przeprowadzać kontrolę?

A. zewnętrzni eksperci
B. pracownicy LGD
C. zewnętrzni eksperci wraz z pracownikami LGD

10. W jakim systemie Pani/Pana zdaniem powinien być prowadzony monitoring funkcjonowania LGD i realizacji LSR?

A. na bieżąco
B. kwartalnie
C. rocznie
D. trudno powiedzieć

11. Jakie Pani/Pana zdaniem powinny być stosowane kryteria ewaluacyjne?

A. trafność
B. efektywność
C. skuteczność
D. użyteczność
E. trwałość

12. Czy chciałaby/chciałby Pani/Pana być informowany o wynikach ewaluacji i monitoringu LSR?

tak
nie

13. Czy chciałaby/chciałby Pani/Pana brać udział w procesie oceny wdrażania LSR?

tak
nie

14. Jeżeli w powyższym pytaniu zaznaczono odpowiedź tak, to w jakiej formie Pani/Pan chcieliby brać udział w prosie oceny wdrażania LSR?

A. ankieta
B. wywiad
C. spotkanie
D. inne (wskazać w jaki sposób)

Metryczka

1. Płeć:

kobieta
mężczyzna

2. Wiek w latach:

poniżej 25
25 - 35
36 - 45
46 - 55
powyżej 55

3. Status zawodowy:

uczeń / student
osoba pracująca
przedsiębiorca
rolnik
bezrobotny
rencista / emeryt
inny (jaki?)   

4. Gmina zamieszkania

Adamówka
Jarosław
Kuryłówka
Sieniawa
Tryńcza
Wiązownica