Ankieta dotycząca Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027 Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania

Szanowni Państwo.

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027 Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.

Szanowni mieszkańcy Gmin Adamówka, Kuryłówka, Jarosław, Gminy i Miasta Sieniawa, Gminy Tryńcza i Wiązownica, rozpoczęliśmy prace związane z opracowaniem lokalnej strategii umożliwiającej pozyskanie środków finansowych na rozwój obszarów wiejskich, w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Bardzo prosimy o włączenie się w przygotowanie dokumentu strategicznego i wypełnienie ankiety pozwalającej na zaplanowanie kierunków rozwoju naszego obszaru.

1. Proszę określić poziom Pana/i zadowolenia z sytuacji gospodarczej na obszarze gminy, w której Pan/i mieszka? Proszę wstawić krzyżyk zaznaczając odpowiedź.

bardzo niski niski średni wysoki bardzo wysoki
A. Przedsiębiorczość mieszkańców
B. Dostępność miejsc pracy
C. Innowacyjność w sektorze gospodarczym i społecznym
D. Działalność proekologiczna przedsiębiorstw
E. Kwalifikacje, kompetencje i umiejętności cyfrowe mieszkańców
F. Działalność rolnicza
G. Dostępność rynków zbytu dla produktów lokalnych
H. Usługi (w tym komercyjne) w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, zdrowotnych itp. dla osób starszych i niepełnosprawnych (wpisujące się w tzw. rozwój srebrnej gospodarki)
I. Usługi w branży turystycznej - noclegowej (agroturystyki, zagrody edukacyjne)
J. Działalność w branży gastronomicznej
K. Działalność w zakresie przetwarzania żywności
L. Działalność (w tym komercyjna) w zakresie dostępu do usług kulturalnych

2. Proszę wskazać, które z poniższych działań są najbardziej potrzebne by poprawić sytuację w sektorze gospodarczym na obszarze Pana/i gminy?

Proszę zaznaczyć nie więcej niż 4 odpowiedzi

A. Rozwój istniejących przedsiębiorstw
B. Tworzenie nowych przedsiębiorstw
C. Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych (agroturystyka, zagrody edukacyjne, gospodarstwa opiekuńcze, przetwarzanie żywności)
D. Wspieranie rolników w zakresie rozwoju krótkich łańcuchów żywności i zbytu produktów rolno – spożywczych
E. Wspieranie działalności gospodarczych nakierowanych na innowacyjność
F. Wspieranie działalności gospodarczych nakierowanych na rozwój zielonej gospodarki, rozwiązań ekologicznych i odnawialnych źródeł energii
G. Wspieranie osób dorosłych o niskich umiejętnościach lub kompetencjach w zdobywaniu nowych kompetencji zawodowych i/lub cyfrowych
H. Tworzenie nowych miejsc pracy
I. inne (jakie?)

3. Proszę określić poziom Pana/i zadowolenia z jakości i dostępności małej infrastruktury publicznej służącej mieszkańcom na obszarze gminy, w której Pan/i mieszka?

bardzo niski niski średni wysoki bardzo wysoki
A. Infrastruktura społeczna i kulturalna
B. Infrastruktura rekreacyjna i sportowa
C. Infrastruktura wzmacniająca poczucie bezpieczeństwa na obszarach wiejskich (oświetlenie, chodniki – ciągi piesze, monitoring)
D. Infrastruktura ochrony środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, mała retencja – zbiorniki na deszczówkę, przydomowe oczyszczalnie ścieków (tzw. rozwój zielonej gospodarki)
E. Infrastruktura placówek wsparcia seniorów (np. kluby seniora, dzienne domy opieki, gospodarstwa opiekuńcze, uniwersytety III wieku)
F. Możliwości wypożyczenia sprzętu wspomagającego, pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego wraz z doradztwem i treningami w zakresie obsługi w warunkach domowych

4. Proszę wskazać, które z poniższych działań są najbardziej potrzebne by poprawić sytuację w zakresie jakości i dostępności małej infrastruktury publicznej służącej mieszkańcom na obszarze gminy, w której Pan/i mieszka?

Proszę zaznaczyć nie więcej niż 4 odpowiedzi

A. Budowa i/lub modernizacja małej ogólnodostępnej infrastruktury kultury, rekreacyjnej i sportowej, typu: wiaty, altany, wieże widokowe, sceny plenerowe, miejsca postojowe, stacje rowerowe, skwery, place zabaw, siłownie terenowe itp.
B. Inwestycje poprawiające dostępność budynków publicznych dla osób starszych i niepełnosprawnych
C. Modernizacja i zakup wyposażenia do obiektów służących działalności kulturalnej i społecznej (sal konferencyjnych, widowiskowych, świetlic, klubów młodzieżowych, lokalnych centrów aktywności społecznej itp.)
D. Tworzenie i/lub wsparcie już istniejących placówek wsparcia seniorów
E. Inwestycje poprawiające stan zabytków i obiektów historycznych
F. Wytyczenie nowych i/lub modernizacja istniejących szlaków i ścieżek edukacyjnych/turystycznych
G. Inwestycje poprawiające poczucie bezpieczeństwa na obszarach wiejskich (oświetlenie, chodniki, monitoring itp.)
H. Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, odnawialne źródła energii itp.)
I. Utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego, pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z doradztwem i treningiem w zakresie obsługi w warunkach domowych
J. Poprawa warunków mieszkaniowych w zakresie ich dostosowania do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych (np. podjazdy, dostosowanie łazienki)

5. Proszę określić poziom Pana/i zadowolenia z działań i usług społecznych na obszarze gminy, w której Pan/i mieszka?

bardzo niski niski średni wysoki bardzo wysoki
A. Poczucie tożsamości z regionem
B. Poziom promocji obszarów, w tym produktów i dziedzictwa lokalnego
C. Ochrona dziedzictwa lokalnego (m.in. kulturowego, przyrodniczego, historycznego)
D. Zaangażowanie, zainteresowanie mieszkańców w działalność społeczną
E. Aktywizacja i edukacja dla lokalnych liderów np. dostępność do szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych
F. Nagradzanie i promowanie liderów i społeczności lokalnych, które podejmują się działań na rzecz miejsca zamieszkania (dokonują smart zmian)
G. Aktywizacja i edukacja mieszkańców w zakresie kompetencji cyfrowych (bezpieczeństwo i aktywność online);
H. Aktywność społeczna ludzi młodych
I. Oferta dla dzieci i młodzieży poza edukacją formalną (wsparcie umiejętności kluczowych, psychologiczno – pedagogiczne itp.)
J. Oferta czasu wolnego dla ludzi młodych (do 25 r.ż.)
K. Aktywność społeczna seniorów
L. Oferta czasu wolnego i usługi społeczne dla seniorów
M. Poziom współpracy mieszkańców i podmiotów życia społecznego
N. Potencjał organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, KGW, OSP itp.) – wyposażenie, organizacja, lokale

6. Proszę wskazać, które z poniższych działań są najbardziej potrzebne by poprawić sytuację w sektorze działań i usług społecznych na obszarze gminy, w której Pan/i mieszka?

Proszę zaznaczyć nie więcej niż 4 odpowiedzi

A. Aktywizacja, integracja mieszkańców, w tym lokalnych liderów poprzez warsztaty, szkolenia, imprezy kulturalne, rekreacyjne, sportowe, wyjazdy studyjne, udział w targach, organizacje konkursów, doposażenie organizacji społecznych itp.
B. Działalność na rzecz promocji obszaru, w tym lokalnych produktów i dziedzictwa lokalnego poprzez wydawnictwa i materiały audiowizualne, prezentowane na youtube, stronach internetowe, w mediach społecznościowych,
C. Działania dla ludzi młodych ukierunkowane na wskazywanie autorytetów, zasad kultury bycia, szacunku do tradycji, wzmacnianie wiary we własne siły, a także budowanie systemu wartości, wspólnoty i tożsamości w lokalnym środowisku.
D. Usługi opiekuńcze i asystenckie dla osób starszych i niepełnosprawnych potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu
E. Wsparcie dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu
F. Szkolenia i kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje kadr świadczących usługi społeczne, w tym pracowników pomocy społecznej

7. Proszę wskazać, które z poniższych działań są najbardziej potrzebne by poprawić sytuację w zakresie edukacji i kształcenia dzieci i młodzieży poza edukacją formalną na obszarze gminy, w której Pan/i mieszka?

Proszę zaznaczyć nie więcej niż 4 odpowiedzi

A. Działania rozwijające kompetencje, uzdolnienia, umiejętności, wiedzę oraz zainteresowania uczniów (korepetycje, szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne i szkoleniowe, półkolonie tematyczne)
B. Pomoc uczniom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywaniu problemów, np. związanych z pandemią, stresem, wymaganiami, presją społeczną i medialną
C. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze skierowane do uczniów z trudnościami edukacyjnymi
D. Wsparcie uczniów w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych (Porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe naukowo-techniczne, informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, Inicjatywność i przedsiębiorczość, Świadomość i ekspresja kulturalna)
E. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli, pracowników dydaktycznych i kadry zarządzającej szkół
F. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów i nauczycieli
G. Włączenie rodziców w działalność szkoły
H. Wdrażanie programów dotyczących przeciwdziałania zjawiskom patologicznym w szkole
I. Wsparcie kierowane do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym zarówno przebywających w rodzinach jak i placówkach całodobowych
J. Wsparcie skierowane do rodzin wychowujących dzieci, w tym przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze lub doświadczających kryzysu oraz otoczenia ww. osób/rodzin

8. Proszę wskazać, które Pana/i zdaniem osoby są najbardziej wykluczone z życia społecznego i gospodarczego na obszarze gminy, w której Pan/i mieszka.

Proszę zaznaczyć nie więcej niż 4 odpowiedzi

A. Osoby długotrwale bezrobotne
B. Osoby nieposiadające wyższego wykształcenia
C. Seniorzy (osoby po 60 r. ż.)
D. Osoby po 50 r. ż.
E. Rodzice małych dzieci (do lat 3)
F. Osoby niepełnosprawne
G. Osoby opiekujące się dziećmi, osobami niepełnosprawnymi lub starszymi
H. Osoby młode do 25 r.ż.
I. Kobiety
J. Emigranci czy też mniejszości narodowe
K. Właściciele małych gospodarstw rolnych (do 10 ha)
L. inne (jakie?)

Metryczka osób wypełniających ankietę

Płeć

kobieta
mężczyzna

Gmina zamieszkania

Gmina Adamówka
Gmina Kuryłówka
Gmina Jarosław
Gmina i Miasto Sieniawa
Gmina Tryńcza
Gmina Wiązownica

Status zawodowy

osoba zatrudniona
własna działalność gospodarcza
rolnik
bezrobotny
uczeń
student
emeryt , rencista
inne   

Wiek

osoba poniżej 20 roku życia
osoba po 20 roku życia
osoba po 30 roku życia
osoba po 40 roku życia
osoba po 50 roku życia
osoba po 60 roku życia