Wsparcie przygotowawcze

Informujemy, że od lipca br. biuro Stowarzyszenia „Kraina Sanu”- LGD obsługuje mieszkańców, podmioty i instytucje z obszaru działania „Krainy Sanu” tj. gmin: Adamówka , Kuryłówka, Jarosław,Sieniawa, Tryńcza, Wiązownica 2 dni w tygodniu tj. we wtorki i środy od godz.8:00-12:00.

Zapraszamy!

Umowa o przyznaniu pomocy

Proces powstawania LSR na lata 2014-2020.  

Plan włączenia społeczności. 

Stowarzyszenie  ” Kraina Sanu” – LGD w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru obejmującego 6 gmin : (Gmina Adamówka, Gmina Jarosław, Gmina Kuryłówka, Gmina miejsko-wiejska Sieniawa, Gmina Tryńcza, Gmina Wiązownica), zaplanowało przeprowadzenie 6 spotkań konsultacyjnych z lokalną społecznością. Na obszarze każdej z gmin wchodzącej w skład LGD, odbędzie się po jednym spotkaniu konsultacyjnym, które będą poświęcone w szczególności analizie mocnych i słabych stron,szans i zagrożeń,a także celów Lokalnej Strategi Rozwoju. Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania  planuje  wykorzystać różne środki komunikacji za pośrednictwem których przewiduje się skuteczne dotarcie do przedstawicieli wszystkich sektorów (społeczny, gospodarczy, mieszkańcy) zainteresowanych realizacją LSR. Najbardziej efektywną formą konsultacji jest bezpośredni kontakt z przedstawicielami wszystkich sektorów jaki będzie miał miejsce poprzez organizację  spotkań na obszarze planowanym do  objęcia w LSR (Gmina Adamówka, Gmina Jarosław, Gmina Kuryłówka, Gmina miejsko-wiejska Sieniawa, Gmina Tryńcza, Gmina Wiązownica). Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – LGD ma nadzieję , że poprzez spotkania ze społecznością lokalną zyska  nowych wartościowych członków Stowarzyszenia dzięki czemu, będzie  mogło docierać do coraz szerszego grona. Na spotkaniach organizowanych z lokalną społecznością w celu konsultacji dotyczących przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w ramach wyżej wymienionych działań informacyjnych będzie rozpowszechniana informacja o współfinansowaniu LSR ze środków  EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w  Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  W ramach redagowania LSR włączy się zarząd Stowarzyszenia, członkowie Stowarzyszenia „Kraina Sanu” oraz przedstawiciele z sektorów ( społeczny, gospodarczy, mieszkańcy).