Projekt współpracy międzynarodowy

W poszukiwaniu niecodziennych inspiracji do promocji obszarów 

akronim LFUITPA 

 Partnerzy projektu:

  • Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania
  • Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”
  • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”
  • Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete (Węgierska Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Jaszapati)

Umowa partnerska o wspólnej realizacji projektu została podpisana 10.09 2018r. Partnerzy w grudniu złożyli wnioski o dofinansowanie zaplanowanych działań do Instytucji Zarządzających PROW.

Prezesi polskich Lokalnych Grup Działania  10.04.2019r. podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego umowę o dofinansowanie zaplanowanych działań.

Celem projektu jest: „Promocja obszaru partnerskich LGD poprzez organizację polsko- węgierskich wystaw, pokazów produktów i usług lokalnych, publikację kulinarną i materiały reklamowe”.

Projekt będzie realizowany w 2019 r. Jest to projekt współpracy międzynarodowej, którego zakres tematyczny został wypracowany przez wszystkich partnerów i ostatecznie uregulowany umową partnerską. Skierowany jest do grup defaworyzowanych określonych w LSR każdego z partnerów tj. przedsiębiorców, mieszkańców obszarów wiejskich, młodzieży, osób powyżej 50 r. ż., osób niepełnosprawnych, kobiet,  rodzin wychowujących dzieci oraz przedsiębiorców, lokalnych twórców,  producentów i usługodawców, a także przedsiębiorców i turystów.

Kwota dofinansowania 110.000,00 zł

Operacja w zakresie działań realizowanych przez polskich partnerów projektu zostanie zrealizowana poprzez cztery  zadania:

1. Wystawa produktów i usług lokalnych na terenie Węgier;

2. Wystawa produktów i usług lokalnych na terenie Polski;

3. Promocja produktów lokalnych poprzez „Publikację kulinarną”;

4. Materiały promujące obszary partnerów;

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.