Dobre praktyki w realizacji „Grantów Krainy Sanu”

„Szkoła na ludowo”- Zespół Szkół w Dąbrowicy

Pomimo postępu cywilizacyjnego i rozwoju obszarów  wiejskich zauważa się mały dostęp do kultury ludowej mieszkańców sołectw skupionych wokół Zespołu Szkół w Dąbrowicy . Działania zrealizowane w ramach operacji przybliżyły zapomnianą i mało popularyzowaną kulturę ludową zwłaszcza wśród młodego pokolenia mieszkańcom wsi Dąbrowica, Słoboda, Kolonia Polska, Tarnawiec położonych w gminie Kuryłówka. Przedsięwzięcia podjęte w ramach operacji  aktywizowały i integrowały lokalne społeczeństwo  oraz instytucje wspierające operację tj. Koła Gospodyń Wiejskich, Gminą Bibliotekę Publiczną  w Kuryłówce z Filią w Dąbrowicy, świetlicę środowiskową.

Starsi mieszkańcy wsi martwią się ,że młodzi nie znają starszych dobrych, sprawdzonych potraw lokalnej kuchni i że  na wsi „ludowość” zaniknie. Młodzież nie zna dobrze folkloru i potraw dawnej kuchni bo nie miała możliwości wcześniej jej poznania. Starsi chcą się dzielić i przekazywać dawne tradycje polskiej wsi , a młodzi  – powinni poznać urodę i wartość kultury ludowej. Średniemu pokoleniu powinno bardziej zależeć na różnorodności w kreowaniu rozwojem młodych, a odpowiednio ukierunkowany rozwój społeczności to dobra lokata na przyszłość .

Atrakcyjna i otwarta na środowisko oraz jego potrzeby forma operacji zachęciła do wspólnych działań. W Środowisku objętym działaniami operacji istnieją niedawno powstałe grupy śpiewacze” na ludową nutę” zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich jednak spotykały się tylko w swoim gronie i w swoich miejscowościach  a ich działania były mało widoczne   a występy  publiczne okazjonalne.  Dzięki  podjętym działaniom stworzono możliwość integracji tych grup w trakcie „ Spotkań z folklorem”  i „Przy biesiadnym stole „ oraz prezentację ludowej twórczości dzieciom, młodzieży i dorosłym w dąbrowickiej szkole, jedynej na terenie wymienionych miejscowości.  W ramach zaplanowanych działań, zorganizowano spotkania opowiadające i odtwarzające elementy powszechnie znanego na podkarpackiej wsi obchodzonego jeszcze pod koniec XIX wieku zwyczaju „Katarzynek” podobnie jak pochodzące z XVI wieku „Andrzejki”.

Koordynatorem operacji został nauczyciel , który inicjował zaplanowane działania. W trakcie zorganizowanego w szkole „Dnia folkloru” odbył się  min. Koncert laureatów konkursu „ Szkoła na ludowo” wraz z prezentacją multimedialną, która  przybliżyła temat kultury ludowej regionu. Działania zorganizowane przy współudziale przedstawicieli grup śpiewaczych dorosłych, a dzieci i młodzież miały okazję prezentacji  szerokiej publiczności efektów wcześniej przygotowanych scenicznych występów muzyczno – wokalnych w strojach ludowych z podziałem na kategorie wiekowe.   Zorganizowane warsztaty muzyczne i kulinarne z zakresu potraw regionalnych, prezentacja występów grup ludowych przyczyniła się do wzrostu aktywności i poprawy stanu świadomości i poprawy stanu świadomości kulturalnej.

Poprzez aktywność środowiskową zostały ukazane wartości tkwiące w bogactwie lokalnej społeczności, a niezaprzeczalnie wielką wartością stała się integracja grupowa we wspólnym działaniu na rzecz upowszechniania kultury i zwyczajów ludowych.  Dodatkowym rezultatem operacji były prezentacje kulinarne dotyczące popularyzacji lokalnej kuchni, opierające się na założeniach  integracji międzypokoleniowej. Operacja umożliwiła poznanie środowisk działających grup, zainteresowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych twórczością ludową w lokalnym środowisku.     Prezentacje i efekty operacji wpłynęły na promocję sołectw Dąbrowica, Słoboda, Kolonia Polska, Tarnawiec, Gminy Kuryłówka,  a tym samym obszaru działania LGD

.