Spotkania

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w dniach 26-28 lipca 2022 r. przeprowadziła spotkania konsultacyjne ze społecznością lokalną w celu opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Celem spotkań było zebranie od mieszkańców pomysłów oraz sugestii na kolejne lata funkcjonowania LGD. W spotkaniach uczestniczyli reprezentanci trzech sektorów – publicznego, społecznego i gospodarczego: lokalni liderzy, przedstawiciele: JST, organizacji pozarządowych, klubów sportowych, KGW, przedsiębiorcy, rolnicy, nauczyciele oraz osoby fizyczne.
Spotkania prowadziła Pani Anna Wałczyńska – Dyrektor Biura Stowarzyszenia. Dzięki spotkaniom możliwe było rozpoznanie oczekiwań lokalnej społeczności oraz wyznaczenie optymalnej ścieżki rozwoju obszaru LGD. Na koniec każdego spotkania uczestnicy wypełnili ankiety oraz Analizę SWOT na potrzeby stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.
Dziękujemy mieszkańcom gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Tryńcza, Wiązownica oraz Miasta i Gminy Sieniawa, którzy uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych za aktywny udział, a tym samym za wniesienie swojego wkładu w tworzenie LSR na latach 2023 – 2027.

Konsultacje społeczne w całości sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.1 „Wsparcie Przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Spotkania odbyły się według następującego programu:

Program spotkań:

 1. Otwarcie konsultacji, przywitanie przybyłych mieszkańców, lista obecności.
  2. Przedstawienie działalności i struktury LGD.
  3. Omówienie obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym omówienie spójności tego obszaru.
  4. Przedstawienie planu włączenia społeczności lokalnej w tworzenie nowej LSR.
  5. Diagnoza potrzeb i problemów obszaru i mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD, w tym ukierunkowanie na zagadnienia dotyczące: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia sie społeczeństwa oraz wyludniania sie obszaru planowanego do objęcia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
  6. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.
  7. Dyskusja nad celami LSR i działaniami.
  8. Omówienie rezultatów działań na zakończenie realizacji LSR.
  9. Wypełnienia przez uczestników konsultacji ankiet.
  10. Wywiady indywidualne i grupowe z chętnymi uczestnikami konsultacji odnośnie tworzenia LSR.
  11. Przedstawienie wniosków z konsultacji, podsumowanie i zakończenie spotkania.

Zapraszamy do obejrzenia galerii ze spotkań.

 


Ponadto przedstawiciele Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD chętnie spotykają się z mieszkańcami/podmiotami funkcjonującymi na obszarze działania, którzy zgłaszają swoje pomysły na realizację projektów i inicjatyw w Nowym Okresie Programowania. Staramy się uczestniczyć w warsztatach, różnego typu spotkaniach lokalnych środowisk czy grup. Ze spotkań tych wynosimy wiele cennych wskazówek – zwracacie nam Państwo uwagę na potrzeby i potencjał danej gminy czy miasta, ponieważ to Wy najlepiej znacie specyfikę miejsc, w których na co dzień funkcjonujecie.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „ Kraina Sanu” – LGD informuję żę, każdego dnia pracy Biura czeka na Wasze pomysły. Zachęcamy do kontaktu z pracownikami, do zgłoszenia swojego pomysłu/projektu jaki chcielibyście w przyszłości zrealizować. Na naszej stronie i stronach urzędów gmin należących do naszego obszaru znajdują się fiszki projektowe które pomogą nam w budowaniu naszej lepszej LSR. W urzędach gmin znajdują się koordynatorzy wyznaczeni do kontaktu z nami, wiec jeśli nie możecie nas odwiedzić osobiście prosimy o pozostawienie sowich ważnych opinii , pomysłów w skrzynkach pozostawionych u koordynatorów. Razem zadbajmy o zrównoważony i wielotorowy rozwój obszaru objętego LSR.