Zaproszenie do udziału w konkursie „Nasze ścieżki przyrodnicze 2023”

Marszałek Województwa Podkarpackiego  zaprasza mieszkańców uczniów i mieszkańców województwa podkarpackiego do udziału w przygotowanym przez Województwo Podkarpackie Konkursie pn. „Nasze ścieżki przyrodnicze 2023”

Celem konkursu jest:

 1. Zwrócenie uwagi uczestników oraz ich środowisk szkolnych, rodzinnych, społecznych  na przyrodniczą, kulturową, turystyczną i krajobrazową wartość okolic swojego miejsca zamieszkania oraz ich rolę w naszym życiu.
 2. Przedstawienie i popularyzowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych województwa podkarpackiego.
 3. Szerzenie wiedzy na temat obszarów chronionych województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionego krajobrazu jako formy ochrony przyrody.
 4. Pobudzenie kreatywności uczestników Konkursu.

Konkurs jest skierowany do mieszkańców województwa podkarpackiego z terenów gmin położonych w całości lub części w granicach obszarów chronionego krajobrazu w województwie podkarpackim :

 • Roztoczańskiego Obszaru Chronionego krajobrazu
 • Sieniawskiego Obszaru Chronionego krajobrazu
 • Kuryłowskiego Obszaru Chronionego krajobrazu
 • Zmysłowskiego Obszaru Chronionego krajobrazu

włączając  gminy miejskie: Lubaczów, Leżajsk i Jarosław.

Terminy konkursu:
Nadsyłanie prac zgłaszanych do konkursu : od 15.08.2023r. do 15.09.2023r.
Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród: 6 października 2023r.

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w zakładce Środowisko:

https://podkarpackie.pl/index.php/srodowisko/aktualnosci.

Poprawki do nowej LSR

Szanowni Państwo,
w związku z pracami nad opracowywaniem STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO na lata 2023-2027 dla obszaru gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza, Wiązownica Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informujemy o konieczności jej poprawy formalnej w związku z wezwaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Poprawa dotyczy następujących elementów:
– usunięcie na str. 30 zapisu o braku udostępnienia przez Instytucję Zarządzającą wymagań dotyczących wizualizacji w zakresie PS dla WPR na lata 2023-2027
– dodanie podrozdziału 3.8 Analiza wniosków z konsultacji – zastosowana metodologia wyboru propozycji (jest to uzasadnienie dokonanych na poziomie LSR wyborów)
– ujednolicenie w LSR i w załącznikach do LSR nazewnictwa wskaźników produktu i rezultatu (poprawka porządkowa),
– skorygowanie w załącznikach do LSR części wskaźników uwzględnienie narastającej ich wielkości (poprawka porządkowa),
– uwzględnienie w załącznikach do LSR narastającej wielkości budżet (poprawka porządkowa),
Pozostałe zapisy zawarte w LSR nie podlegają zmianie.
W celu zapoznania się z korektą LSR – zapraszamy bezpośrednio do Biura LGD w godzinach jego otwarcia.
Są to poprawki wynikające z wezwania, porządkowe, dlatego nie będą podlegać opiniowaniu.
Zostaną one zatwierdzone w piątek 04.08.2023 roku przez Zarząd LGD, zgodnie z obowiązującymi zasadami wynikającymi ze Statutu. Po zatwierdzeniu – skorygowana LSR zostanie przekazana niezwłocznie do Samorządu Województwa.
Dziękujemy raz jeszcze za aktywne zaangażowanie na poszczególnych etapach przygotowania LSR oraz wszelkie wsparcie.

Informacja o wynikach Konkursu – PLANSR

Organizatorami konkursu „Działalność na rzecz promocji obszarów LGD Pogórze Przemysko – Dynowskie i LGD Kraina Sanu, w tym produktów i usług lokalnych” zorganizowanego w ramach projektu współpracy pt. „Produkty lokalne – akcenty nadające smak regionom” – PLANSR są Lokalna Grupą Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” adres: Nienadowa 502A, 37-750 Dubiecko i Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania,  adres: 37-204 Tryńcza 375.

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie z dnia 09.12.2022r. wpłynęło łącznie 55 zgłoszeń od Kół Gospodyń Wiejskich i Organizacji działających na rzecz promocji obszarów w tym 31 z obszaru LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” i 24 z obszaru LGD „Kraina Sanu”. Uczestnicy konkursu wymienieni poniżej zaprezentują swoje stoiska podczas „Bazaru Smaków”, Ożanna – gmina Kuryłówka 25.06.2023r., a ich działalność zostanie zaprezentowana w przygotowywanej publikacji.

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Nienadowa,
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Winne Podbukowina”,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Rokietnicy Woli,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Mieszkańców i Rozwoju Wsi Rokietnica,
 • Stowarzyszenie Kobiet w Czelatycach,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Ulanicy,
 • Ochotnicza Straż Pożarna Bartkówka w Dynowie,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Nienadowej,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kosztowej,
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworniku Polskim,
 • Spółdzielnia Socjalna JAWOR,
 • Dom Dziennego Pobytu w Hucisku Jawornickim,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Jaworniku Polskim,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Dynowie,
 • Stowarzyszenie Kobiet Wsi Bachórz,
 • Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dynowie,
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s w Bachórzu,
 • Catering Malinowe Babeczki Przedsiębiorstwo Społeczne,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Bachórcu,
 • Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta z siedzibą Harcie,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Słonnem,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawce,
 • Towarzystwo Przyjaciół Markowej,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Husowie,
 • Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne TAHUMA,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Skopów,
 • Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem w Ruszelczycach”,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszelczycach,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywczy.
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Szówsko,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Łamanej,
 • Zagroda Edukacyjna „Międzyczas” w Cieplicach,
 • Koło Przyjaciół Biblioteki w Tryńczy,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Ubieszynie,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Jagielle,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Tryńczy,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Koniaczowie,
 • Stowarzyszenie „Kobiety Razem w Sobiecinie”,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Małkowej,
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Munina,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wiązownica,
 • Stowarzyszenie „Razem w przyszłość” w Morawsku,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawcu,
 • Koło Gospodyń Wiejskich  w  Manasterzu,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Rudce,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kuryłówce,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kulnie,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w  Kolonii Polskiej,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w  Zapałowie,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Dobczy,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Adamówce,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Mołodyczu,
 • Stowarzyszenie Miłośników Tuczemp.

Komisja Konkursowa wszystkim uczestnikom konkursu przyznała nagrody rzeczowe. Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!

Operacja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.”

„Produkty lokalne – akcenty nadające smak regionom” – PLANSR.

W ramach projektu współpracy pt. „Produkty lokalne – akcenty nadające smak regionom” – PLANSR, serdecznie zapraszamy na wystawę: „Bazar Smaków”.

Wystawa to wydarzenie, którego celem jest zaprezentowanie obszarów partnerskich LGD poprzez organizację stoisk promujących produkty i usługi lokalne. Obecność wystawców z obszaru działania obydwu partnerów (w tym uczestników konkursu) zapewni nawiązywanie kontaktów i umożliwi im nawiązywanie współpracy międzyterytorialnej na rzecz promocji produktów.

Operacja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020