Absolutorium dla Zarządu i wybór organów Stowarzyszenia

15 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tryńczy odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania. Posiedzenie otworzył Pan Stanisław Wielgos – Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia rezygnacji Pani Moniki Duda (Popek) z członkostwa
w  Stowarzyszeniu jak i rezygnacji z bycia członkiem w Radzie oraz przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia Pana Pawła Kosior. Następnie Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie finansowe za 2017 r. (bilans, rachunek zysków i strat) oraz sprawozdanie Zarządu z działalności  Stowarzyszenia za 2017 r. Kolejnym punktem było odczytanie protokołu z kontroli działalności Stowarzyszenia oraz badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną. Wszystkie sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte przez członków Walnego Zebrania czego następstwem było podjęcie stosownych uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2017 r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2017 r.,
  • udzielenia absolutorium Zarządowi za 2017 r.
więcej...

Warsztat refleksyjny

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2017r.) Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w dniu 19 stycznia 2018r. w Pełkiniach  przeprowadziła warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. 

więcej...

Projekt pn. ,,Kobiety na start”

W związku z rozpoczęciem przez Stowarzyszenie Park Inicjatyw oraz firmę AMD GROUP Michał Drymajło realizację projektu pn. „Kobiety na start!”, serdecznie zapraszamy do skorzystania z  bezpłatnego wsparcia dla kobiet pozostających bez zatrudnienia.

więcej...

Zmiana Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW 2014–2020 – podniesienie progu stosowania trybu konkurencyjnego od kwoty powyżej 30 tys. euro

W dniu 6 lutego 2018 r. pod poz. 311 w Dzienniku Ustaw została opublikowana USTAWA z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta w Art. 3 zmienia ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

więcej...