Formularz zgłoszeniowy na warsztaty metodyczne w ramach projektu dot. wiosek tematycznych

„Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich Lokalnych Grup Działania”

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie dziękuje za zainteresowanie projektem i przybycie przedstawicieli lokalnych społeczności na spotkanie informacyjne dotyczące tworzenia wiosek tematycznych, które odbyło się w dniu 10 lipca br.

Kolejny etap projektu to warsztaty metodyczne zmierzające do przygotowania Programu Rozwoju i Promocji Wioski Tematycznej. Zgodnie z ustaleniami prosimy zainteresowanych uczestników spotkań informacyjnych o złożenie w Biurze LGD lub przesłanie na adres email: krainasanu.lgd@gmail.com wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, w terminie do 17.07.2020r. Spośród zgłoszeń dokonamy wyboru uczestników kolejnego etapu, ponieważ liczba miejsc na warsztaty metodyczne jest ograniczona!

więcej...

Spotkania informacyjne w ramach projektu „Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich Lokalnych Grup Działania”

Zapraszamy przedstawicieli lokalnych społeczności (Sołtysów, Radnych, KGW oraz stowarzyszeń) z obszarów Lokalnych Grup Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”,  „Kraina Sanu” oraz  „LIWOCZ”  na  spotkania informacyjne  w ramach projektu: „Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich Lokalnych Grup Działania”.

Spotkania poprowadzi Animator Wiosek Tematycznych, Moderator Odnowy Wsi  Pan Krzysztof Szustka.

więcej...

Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich Lokalnych Grup Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wniosek na realizację operacji złożony w ramach konkursu 4/2020 do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie” w dniu 29 maja 2020 r. podpisała z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na realizację projektu „Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich lokalnych Grup Działania”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z LGD „Kraina Sanu” i LGD „LIWOCZ”.

więcej...

Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na obszarze 6 gmin, tj. Adamówki, Jarosławia, Kuryłówki, Sieniawy, Tryńczy i Wiązownicy, w ramach działań:

19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania,

19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

więcej...

Informacja na temat możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w II połowie 2020r. zostanie ogłoszony nabór na projekt grantowy w zakresie: ,,Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”. Limit dostępnych środków w ramach przedsięwzięcia 1.5.2 ,,Działania aktywizujące środowiska lokalne” wynosi    46 199,00 oraz w ramach przedsięwzięcia 1.5.3 ,,Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych” wynosi 150 123,00 zł.

Ogłaszane nabory będą służyć osiąganiu szerokich korzyści ekonomicznych i społecznych dla całej wspólnoty mieszkańców obszaru LGD, jak również wpłyną na zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarze wiejskim a także wpłyną na rozwój i promocję turystyki, dziedzictwa kulturowego obszaru LGD oraz produktów i usług lokalnych.

Informacja na temat możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – LGD zrealizowało nabory dla osób chcących podjąć czy też rozwinąć działalność gospodarczą. Wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania realizacja LSR wynosi 50 % środków z budżetu.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Strategii obejmują między innymi umożliwianie zakładania działalności gospodarczej, w tym rozwój działalności pozarolniczej, promowanie lokalnych produktów, w tym nie tylko produktów rolnych ale też wyrobów lokalnych twórców i propagatorów kultury i tradycji.

więcej...