Zmiana harmonogramu naborów wniosków

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że  zmianie uległ Załącznik nr 2 Harmonogram  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00022-6933-UM0910003/15 z dnia 23.05.2016 r. 

Aktualny harmonogram znajduje się w zakładce Harmonogram naborów 2014-2020.

Informacja dotycząca oceny wniosków w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

W związku z licznymi zapytaniami ze strony beneficjentów dotyczącymi oceny wniosków złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozowoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej  przeprowadzonego w dniach 31.12.2016 r. – 19.01.2017 r., Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania  informuje się, że wnioski, które zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 01.03.2017r. oczekują na ocenę.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

więcej...

Obowiązki informacyjne beneficjentów PROW

Informacyjne obowiązki beneficjenta PROW wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

więcej...

„Biznes Inicjator”

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą, powyżej 29 r. życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne.

Jednocześnie Uczestnik Projektu obligatoryjnie musi spełniać następujące kryterium – posiadać co najmniej troje dzieci do 18 roku życia.

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane od 19 września do 2 października 2017 r.

więcej...