Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na obszarze 6 gmin, tj. Adamówki, Jarosławia, Kuryłówki, Sieniawy, Tryńczy i Wiązownicy, w ramach działań:

I 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

 • W ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, wsparcie udzielane było w formie – premii
  w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Intensywność wsparcia wynosiła 100 % kosztów kwalifikowalnych.

W perspektywie 2014-2020 w ramach ogłoszonych naborów przez Stowarzyszenie „Kraina Sanu” na obszarze LGD powstało 25 nowych przedsiębiorstw.

 • W ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Subsydiowanie zatrudnienia, tworzenie nowych miejsc pracy i doposażanie miejsc pracy, wsparcie udzielone było w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Intensywność wsparcia wynosiła 70 % kosztów kwalifikowalnych.

W ramach ogłoszonych naborów przez Stowarzyszenie „Kraina Sanu” na obszarze LGD 7 podmiotów rozwinęło swoje przedsiębiorstwo.

 • W ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej powstało 20 nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz przebudowano 3 obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

 • W ramach Przedsięwzięć 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne oraz 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych, zrealizowane zostały projekty grantowe, z których skorzystały Stowarzyszenia działające na obszarze Lokalnej Grupy Działania. W ramach otrzymanych grantów zostały m.in. zakupione stroje, zorganizowano turnieje sportowe oraz warsztaty kulinarne.

  II 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Stowarzyszenie zrealizowało 3 projekty współpracy:

 1. Projekt Współpracy – STARIZ „Siłownie Terenowe Aktywność, Ruch i Zdrowie”

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania
 • Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”
 • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”

Celem projektu było „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej, zwiększenie integracji społecznej oraz promocja obszaru 3 partnerskich LGD poprzez utworzenie i udostępnienie 29 obiektów siłowni zewnętrznych i organizację imprezy promującej”.

Projekt został zrealizowany w latach 2018- 2019 i obejmował następujące zadania:

 1. Budowa siłowni terenowych. W ramach zadania na obszarze LGD zostało wybudowane 6 ogólnodostępnych siłowni terenowych pełniących funkcje rekreacyjne. Każda siłownia została wyposażona w urządzenia do wykonywania ćwiczeń.
 2. Zakup materiałów promocyjnych.
 3. Impreza inauguracyjna – otwarcie siłowni, podczas której nastąpiła m.in. prezentacja filmu promującego projekt i produktów lokalnych 3 partnerskich LGD.

  2. Projekt współpracy międzynarodowy – W poszukiwaniu niecodziennych inspiracji do promocji obszarów akronim LFUITPA

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania
 • Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”
 • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”
 • Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete (Węgierska Lokalna Grupa Działania z siedzibą
  w Jaszapati)

Celem projektu była: „Promocja obszaru partnerskich LGD poprzez organizację polsko- węgierskich wystaw, pokazów produktów i usług lokalnych, publikację kulinarną i materiały reklamowe”.

Projekt został zrealizowany w 2019 r. i obejmował następujące zadania:

 1. Wystawa produktów i usług lokalnych na terenie Węgier.
 2. Wystawa produktów i usług lokalnych na terenie Polski.
 3. Promocja produktów lokalnych poprzez „Publikację kulinarną”.
 4. Materiały promujące obszary partnerów.

  3. Projekt współpracy p.n. „Produkty lokalne – akcenty nadające smak regionom”

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania
 • Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”

Projekt miał na celu promocję obszaru w zakresie produktów i usług lokalnych dwóch partnerskich LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” i „Kraina Sanu”, poprzez organizację konkursu, wydanie publikacji i organizację imprezy podsumowującej.

Projekt  obejmował następujące zadania: