Informacja na temat możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – LGD ogłosiło i przeprowadziło nabory dla osób chcących podjąć działalność gospodarczą. Planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane było tworzeniu miejsc pracy.  


Zakres ten realizował  Lokalną Strategię Rozwoju dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania przez:

Cel ogólny: Wzrost zamożności mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska naturalnego

Cel szczegółowy I: Różnicowanie działalności, zakładanie i rozwój małych przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy

Przedsięwzięcie 1.1.1 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

Przedsięwzięcia 1.1.2 Subsydiowanie zatrudnienia, tworzenie nowych miejsc pracy i doposażanie miejsc pracy

Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Strategii obejmowały między innymi umożliwianie zakładania działalności gospodarczej, w tym rozwój działalności, promowanie lokalnych produktów, w tym nie tylko produktów rolnych ale też wyrobów lokalnych twórców i propagatorów kultury i tradycji oraz rozwój turystyki.

Osoby bezrobotne  mieszkające na obszarze LGD „Kraina Sanu”, chcące założyć działalność gospodarczą nie mają wystarczających środków finansowych do realizacji swoich planów, dlatego też zasadnym było ustanowienie premii w wysokości 100 000,00 zł. Osoba bezrobotna mogła podjąć działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia. Osoby pracujące, które chciały założyć działalność gospodarczą musiały spełnić warunek utworzenia miejsca pracy (1 etat).

W perspektywie finansowej 2014-2024 ramach powyższych przedsięwzięć na obszarze LGD powstało 25 nowych przedsiębiorstw a 7 podmiotów rozwinęło swoje przedsiębiorstwo. Łącznie na obszarze LGD utworzono 34 miejsc pracy.  

Preferowało się operacje, których wnioskodawca lub osoba planowana do zatrudnienia w wyniku realizacji tej operacji należała do grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy. Grupami defaworyzowanymi są: osoby bezrobotne (długotrwale) i absolwenci szkół wyższych i uczelni. Wynika to ze zdiagnozowanych uwarunkowań społeczno-gospodarczych występujących na obszarze działania LGD.