Informacje dla wnioskodawców dotyczące konieczności potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem

Zgodnie z przepisem §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 poz. 1196) cyt. „W przypadku gdy z przepisów wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika obowiązek dołączenia do wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania lub wniosku o wypłatę płatności dokumentów w formie kopii:

1) potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika lokalnej grupy działania, o której mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotu wdrażającego lub podmiotu, który wydał dokument, lub upoważnionego pracownika Agencji albo

2) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem

– podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonego w związku z zakażeniami tym wirusem do tych wniosków można dołączyć kopie tych dokumentów bez wymaganego potwierdzenia lub poświadczenia za zgodność z oryginałem”. 

więcej...

Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich LGD

Stowarzyszenie „Kraina Sanu”-LGD dziękuje LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie”
za możliwość wzięcia udziału w tak fantastycznym projekcie.

Realizacja projektu „Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich Lokalnych Grup Działania” dobiega końca!
Za nami drugi wyjazd studyjny na Dolny Śląsk, gdzie liderzy z Podkarpackiego mieli okazję podejrzeć i doświadczyć jak takie wioski tematyczne działają. Uczestnicy projektu dostali szansę by wypracować swoje Programy Wsi Tematycznych.

Dziękujemy za udział w projekcie sołectwom:
– Markowa, Wyręby, Ulanica, Harta, Nienadowa, Babice i Rokietnica z obszaru LGD Pogórze Przemysko- Dynowskie;
– Tryńcza i Zapałów z obszaru LGD Kraina Sanu
– Dzwonowa, Mokrzec, Zwiernik z obszaru LGD LIWOCZ.

więcej...

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty metodyczne w ramach projektu dot. wiosek tematycznych

„Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich Lokalnych Grup Działania”

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie dziękuje za zainteresowanie projektem i przybycie przedstawicieli lokalnych społeczności na spotkanie informacyjne dotyczące tworzenia wiosek tematycznych, które odbyło się w dniu 10 lipca br.

Kolejny etap projektu to warsztaty metodyczne zmierzające do przygotowania Programu Rozwoju i Promocji Wioski Tematycznej. Zgodnie z ustaleniami prosimy zainteresowanych uczestników spotkań informacyjnych o złożenie w Biurze LGD lub przesłanie na adres email: krainasanu.lgd@gmail.com wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, w terminie do 17.07.2020r. Spośród zgłoszeń dokonamy wyboru uczestników kolejnego etapu, ponieważ liczba miejsc na warsztaty metodyczne jest ograniczona!

więcej...