Informacja na temat możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji
w ramach LSR w I półroczu 2019 r. zaplanowano nabór dla osób chcących podjąć czy też rozwinąć działalność gospodarczą. Planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania realizacja LSR wynosi 50 % środków z budżetu.

Przedsięwzięcia (operacje) realizowane w ramach Strategii obejmują między innymi umożliwianie zakładania działalności gospodarczej, w tym rozwój działalności pozarolniczej, promowanie lokalnych produktów, w tym nie tylko produktów rolnych ale też wyrobów lokalnych twórców
i propagatorów kultury i tradycji.

więcej...

Szkolenie dla Rady i pracowników Biura

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza członków Rady oraz pracowników Biura na szkolenia, które odbędą się 28 czerwca br. (czwartek) w Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD.

więcej...

Nabór na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w okresie od 5 lipca 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r.  zostały ogłoszone nabory w zakresie ,,Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej oraz w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 Budowa lub rozbudowa placów zabaw.

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce PROW 2014 -2020 -> Ogłaszane nabory.

 

Wizyta studyjna przedstawicieli Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD

Przedstawiciele Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD w dniach od 23 maja do 25 maja br.wzięli udział w wizycie studyjnej w Bieszczadach. Tematem wizyty była prezentacja doświadczeń Lokalnej Grupy Działania ,,Zielone Bieszczady” oraz Fundacji Bieszczadzkiej. Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości społecznej, ekourystyki i turystyki wiejskiej, tworzenia sieci współpracy różnych podmiotów oraz zasady oceny i wyboru projektów do finanowania.

więcej...

Możliwość skorzystania z tzw. „ulgi na start” przez Beneficjentów poddziałania 19.2

W konsekwencji wejścia w życie w dniu 30 kwietnia br. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646) – dalej jako Pp, uprzejmie informujemy, że Wnioskodawcy/Beneficjenci poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 w zakresie operacji na podejmowanie działalności gospodarczej, którzy przed wejściem w życie powołanej ustawy nie podjęli we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy tej ustawy, pozostają uprawnieni do skorzystania z tzw. „ulgi na start”.
Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 Pp „Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej”.
Wobec powyższego Beneficjenci korzystający z uprawnienia, o którym mowa w treści art. 18 ust. 1 Pp (którzy nie przedłożyli wraz z wnioskiem o płatność pierwszej transzy dokumentów ZUS) pozostają zobowiązani do złożenia oświadczenia potwierdzającego ten fakt (wzór stosownego oświadczenia dostępny jest poniżej). W takiej sytuacji złożenie dokumentów potwierdzających zgłoszenie się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej będzie wymagane wraz z wnioskiem o płatność drugiej transzy pomocy.

Załączniki:

oswiadczenie_ulga_na_start