AKCJA DLA ŻYCIA KTÓRE JUŻ JEST

Dbajmy o życie, które już jest

To życie Cię nie zawoła w żalu

Nie zechce opowiedzieć o bólu

Ono się przytuli do Ciebie pełne uśmiechu

więcej...

Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że Przewodniczący Rady zwołuje na dzień 16 listopada 2020 r. (poniedziałek) na godz. 12.00 posiedzenie Rady, które odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD w Tryńczy. W związku z epidemią koronawirusa posiedzenie odbędzie się z zachowaniem wszystkich zalecanych środków ostrożności. 

więcej...

Informacje dla wnioskodawców dotyczące konieczności potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem

Zgodnie z przepisem §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 poz. 1196) cyt. „W przypadku gdy z przepisów wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika obowiązek dołączenia do wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania lub wniosku o wypłatę płatności dokumentów w formie kopii:

1) potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika lokalnej grupy działania, o której mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotu wdrażającego lub podmiotu, który wydał dokument, lub upoważnionego pracownika Agencji albo

2) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem

– podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonego w związku z zakażeniami tym wirusem do tych wniosków można dołączyć kopie tych dokumentów bez wymaganego potwierdzenia lub poświadczenia za zgodność z oryginałem”. 

więcej...