Spotkania informacyjno- konsultacyjne

W związku ze zbliżającym się naborem Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkania informacyjno- konsultacyjne w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Harmonogram spotkań:

plakat spotkanie informacyjno- konsultacyjne 2018

Konsultacje społeczne dot. zmian ,,Kryteriów wyboru grantobiorców”

Zarząd Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w związku z koniecznością zmiany kryteriów wyboru grantobiorców, które zostały opracowane na etapie budowania LSR w 2015 r.  dokonał ich uaktualnienia i zmian  zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 3) ,,Kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów”.

więcej...

Konsultacje w sprawie zmian zapisów w LSR

Zarząd Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD  w związku koniecznością dostosowania wskaźników rezultatu  dla celu szczegółowego  w.1.5. Rozwój i promocja turystyki oraz dziedzictwa kulturowego obszaru LGD służących realizacji strategii, występuje z wnioskiem do społeczności obszaru LGD ( Gmina Adamówka , Gmin Jarosław, Gmina Kuryłówka, Gmina Sieniawa , Gmina Tryńcza, Gmina Wiązownica ) o zaopiniowanie zmian w  Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność  polegających na zmianie poniższych zapisów.

Wszelkie uwagi i propozycje  dot. planowanych  zmian  mogą być  zgłoszone do biura LGD za pośrednictwem poczty mailowej lub osobiście w  terminie 7 dni kalendarzowych  od dnia publikacji.

Poniżej znajduje się Formularz zmian LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.

formularz zmian LSR

Absolutorium dla Zarządu i wybór organów Stowarzyszenia

15 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tryńczy odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania. Posiedzenie otworzył Pan Stanisław Wielgos – Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia rezygnacji Pani Moniki Duda (Popek) z członkostwa
w  Stowarzyszeniu jak i rezygnacji z bycia członkiem w Radzie oraz przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia Pana Pawła Kosior. Następnie Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie finansowe za 2017 r. (bilans, rachunek zysków i strat) oraz sprawozdanie Zarządu z działalności  Stowarzyszenia za 2017 r. Kolejnym punktem było odczytanie protokołu z kontroli działalności Stowarzyszenia oraz badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną. Wszystkie sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte przez członków Walnego Zebrania czego następstwem było podjęcie stosownych uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2017 r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2017 r.,
  • udzielenia absolutorium Zarządowi za 2017 r.
więcej...

Warsztat refleksyjny

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2017r.) Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w dniu 19 stycznia 2018r. w Pełkiniach  przeprowadziła warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. 

więcej...