Umowa na projekt współpracy podpisana!

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania wraz z Lokalną Grupą Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” oraz Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Z Tradycją w Nowoczesność” realizuje projekt współpracy o nazwie: „Siłownie terenowe – aktywność, ruch i zdrowie” (STARiZ) w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

więcej...

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie „Kraina Sanu” -LGD

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Dnia 10 maja 2018 r. także Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o ochronie danych osobowych.

Przywołane przepisy wprowadzają wiele zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Jednocześnie nakazują one zapewnienie informacji w zakresie wszelkich operacji na danych osobowych, które przetwarza każdy z administratorów. Dlatego wypełniając zadania, wynikające z art. 13 ww. Rozporządzenia, poniżej przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

więcej...

Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze 6 gmin, tj. Adamówki, Jarosławia, Kuryłówki, Sieniawy, Tryńczy i Wiązownicy, w ramach działań:

  • 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
  • 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania,
  • 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
więcej...

Spotkanie pn. ,,Wspieranie beneficjentów LSR w realizacji projektów”

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – LGD zaprasza beneficjentów z gmin należących do obszaru LGD  na spotkanie pt: „Wspieranie beneficjentów LSR w realizacji projektów”.

 Spotkanie odbędzie się 28.06.2018r. (czwartek) o godz. 14:00 w Biurze Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia „Kraina Sanu”- LGD oraz pod nr telefonu: 16 642 23 20, 609 171 706

Do pobrania:

plakat – spotkanie dla beneficjentów z gmin należących do obszaru LGD

Informacja na temat możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w okresie od 5 lipca 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r.  zostały ogłoszone nabory w zakresie ,,Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Limit dostępnych środków zgodnie z ,,Harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej wynosi 1 105 000,00 zł oraz w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 Budowa lub rozbudowa placów zabaw limit wynosi 100 000,00 zł.

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce PROW 2014 -2020 -> Ogłaszane nabory.

więcej...

Informacja na temat możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji
w ramach LSR w I półroczu 2019 r. zaplanowano nabór dla osób chcących podjąć czy też rozwinąć działalność gospodarczą. Planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania realizacja LSR wynosi 50 % środków z budżetu.

Przedsięwzięcia (operacje) realizowane w ramach Strategii obejmują między innymi umożliwianie zakładania działalności gospodarczej, w tym rozwój działalności pozarolniczej, promowanie lokalnych produktów, w tym nie tylko produktów rolnych ale też wyrobów lokalnych twórców
i propagatorów kultury i tradycji.

więcej...