Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnych Kryteriów Wyboru Grantobiorców ze środków FEP na lata 2021-2027

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza społeczność lokalną obszaru LGD tj. mieszkańców gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica oraz pomiotów zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru, szczególnie przyszłych grantobiorców do udziału w konsultacjach społecznych Lokalnych Kryteriów Wyboru Grantobiorców ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, które będą miały zastosowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

więcej...

Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji i Grantobiorców ze środków Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza społeczność lokalną obszaru LGD tj. mieszkańców gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica oraz przedsiębiorców i rolników, działaczy społecznych, lokalnych liderów, sołtysów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, OSP, KGW i innych NGO oraz wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru, szczególnie przyszłych wnioskodawców i grantobiorców ze środków Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, do udziału w konsultacjach społecznych Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji i Grantobiorców, które będą miały zastosowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

więcej...

Europejski konkurs ARIA 2024!

Rozpoczął się nabór projektów w ramach konkursu Agriculture and Rural Inspiration Awards (ARIA) 2024, który jest organizowany przez punkt kontaktowy Europejskiej Sieci WPR. Tematem tej edycji jest Wzmacnianie pozycji młodych ludzi.

Konkurs obejmuje cztery kategorie tematyczne – trzy odpowiadające celom polityki WPR i jedna nawiązująca do tematu młodzieży wiejskiej.

Oprócz tego przyznane będą nagrody za działania promujące równość płci, a także za pośrednictwem powszechnego systemu internetowego głosowania wybrany zostanie jeden laureat.

Konkurs składa się z dwóch etapów – najpierw wszystkie wnioski z Polski składane są do jednostki centralnej KSOW (JC KSOW). Później wybierze ona spośród nich do ośmiu wniosków, które przejdą do  drugiego, już europejskiego etapu konkursu.

Wybór tegorocznych tematów podyktowany jest ich obecnością i istotnością w pracach Europejskiej Sieci WPR oraz jej interesariuszy.

Konkurs ARIA ma wyłonić projekty Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) najbardziej ekologiczne, inteligentne, sprzyjające włączaniu społecznemu i innowacyjne, a także odporne. Realizowane są one na szczeblu lokalnym.

Jest to kontynuacja inicjatyw, które promują długoterminową wizję obszarów wiejskich i pakt na rzecz obszarów wiejskich.

Termin składania zgłoszeń upływa 8 lipca 2024 r.

Szczegółowe informacje :

https://www.ksowplus.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/aktualnosc/ruszyl-europejski-konkurs-aria-2024

Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2024-2026 – edycja 2024

Granty dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

W imieniu Operatorów: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Fundacji Przestrzeń Lokalna oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” 
zapraszam do złożenia wniosku na wdrożenie NOWEJ inicjatywy w ramach projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2024-2026 – edycja 2024”. 

więcej...

Wsparcie statutowe dla KGW na 2024 rok

Od 25 marca 2024 r. koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa.

Wysokość wsparcia jest zróżnicowana: 8 tys. zł mogą otrzymać koła liczące nie więcej niż 30 osób; stawka 9 tys. zł dotyczy tych składających się z 31-75 członków; w przypadku jeszcze liczniejszych KGW dofinansowanie wynosi 10 tys. zł. Na ten cel przewidziano 120 mln zł.

Środki można przeznaczyć na cele statutowe, na przykład:

  1. działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  2. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  3. rozwój przedsiębiorczości kobiet;
  4. inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  5. upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  6. działania związane z reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  7. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Nabór prowadzą biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ostatni dzień na złożenie wniosku to, tak jak w poprzednich latach, 30 września. W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, nie warto zwlekać z dostarczeniem dokumentów. 

Więcej informacji oraz wniosek o przyznane wsparcia  – otwórz