Działania aktywizujące uczestników projektów

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania realizuje zadania zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez  Społeczność oraz zgodnie z planem komunikacji, którego celem jest informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR oraz informowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR. Środki na realizację działań opierają się na  funduszach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Budżet LGD opiera się głównie na zaplanowanych przedsięwzięciach, prowadzących do uzyskania rezultatów wskazujących osiągnięcie celu głównego i celów szczegółowych LSR ,,Krainy Sanu”.

Grupami docelowymi, szczególnie istotnymi z punktu widzenia realizacji LSR są mieszkańcy gmin, w tym mieszkańcy z grup defaworyzowanych (tj. osoby długotrwale bezrobotne oraz absolwenci szkół średnich i wyższych pozostający bez pracy), przedsiębiorcy, organizacje społeczne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach wdrażania LSR realizowane są działania polegające na utworzeniu nowych przedsiębiorstw oraz na rozwoju istniejących już przedsiębiorstw, co przyczynia się do tworzenia i doposażenia miejsc pracy. W związku z tym Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w terminie od 30.12.2016 r. do 19.01.2017 r. przeprowadziło dwa nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

W ramach planu komunikacji w II półroczu br. na terenie 6 gmin należących do LGD zostanie przeprowadzone szkolenie dot. wsparcia beneficjentów LSR w realizacji projektów. Szkolenie tematyczne informacyjno-aktywizacyjne będzie dotyczyło m.in. możliwości pozyskiwania, rozliczania funduszy, realizacji operacji oraz porad w zakresie popełnianych błędów. Uczestnikami szkolenia będą przedstawiciele  grup defaworyzowanych, którzy pozyskali środki na swoje działania oraz potencjalni uczestnicy projektów.

Kolejny nabór dla podmiotów podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą zgodnie z harmonogramem naboru wniosków planowany jest w
I półroczu 2019 r.

Wśród przedsięwzięć LSR na lata 2014-2020 planowane są działania, którymi mogą być potencjalne jednostki samorządu terytorialnego. W II półroczu 2017 r. zostaną ogłoszone nabory wniosków na wsparcie w zakresie:

  • poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej,
  • budowa lub rozbudowa placów zabaw,
  • działania aktywizujące środowiska lokalne,
  • promocja obszaru objętego LSR w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych (projekt grantowy).

Kolejna transza pomocy na poprawę infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej
i kulturalnej, działania aktywizujące środowiska lokalne oraz promocję obszaru objętego LSR w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych (projekty grantowe) zgodnie z harmonogramem wniosków planowana jest na 2019 i 2020 r.

 

Ogłoszenia o przeprowadzanych naborach będą zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.krainasanu.pl w zakładce PROW 2014-2020 – Ogłaszane nabory.