Ogłoszenie naboru wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Zarząd Województwa Podkarpackiego

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie  operacji, które  odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

 „Odnowa i rozwój wsi”

za pośrednictwem  Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania

działającej na terenie gmin wiejskich:

                          Jarosław, Wiązownica, Tryńcza, Adamówka, Grodzisko Dolne, Kuryłówka

                                                                          oraz gminy miejsko-wiejskiej Sieniawa

Termin składania wniosków: od   06 maja 2013 r. do 24 maja  2013 r. 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania

Tryńcza 375, 37-204 Tryńcza (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 700 do 1500.

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie

i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych :

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.wrota.podkarpackie.pl Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania pod adresem www.krainasanu.pl oraz
w siedzibie Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania na tablicy ogłoszeń.

Kryteria wyboru operacji, które  odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Odnowa i rozwój wsi” oraz kryterium na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR (tj. kryterium nr 1) określone  przez Lokalną Grupę Działania w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji, określonych w LSR udostępnione są na stronach internetowych : Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.wrota.podkarpackie.pl oraz Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania pod adresem www.krainasanu.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia „Kraina Sanu”- Lokalna Grupa Działania.

Limit dostępnych środków na operacje, które  odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” wynosi  265 306,43zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześć złotych, czterdzieści trzy grosze).  Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – uzyskanie minimum 24 punkty.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Tryńcza 375, 37-204 Tryńcza  w godzinach od 700 do 1500.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Minimalne wymagania

Lokalne kryteria wyboru operacji

Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów ze środków EU