Ogłoszenie o naborze wniosków „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Zarząd Województwa Podkarpackiego

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

za pośrednictwem

Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania

działającej na terenie gmin wiejskich:

Jarosław, Wiązownica, Tryńcza, Adamówka, Grodzisko Dolne, Kuryłówka

oraz gminy miejsko – wiejskiej Sieniawa

Termin składania wniosków: od 29 listopada 2012 r. r. do 14 grudnia 2012

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania

Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza w godzinach od 700 do 1500

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie
i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.umwp.podkarpackie.pl Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania pod adresem www.krainasanu.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl, oraz w siedzibie Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania na tablicy ogłoszeń.

Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz kryterium na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji  projektu w ramach LSR ( tj. kryterium nr 1) określone przez Lokalną Grupę Działania w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji określonych w LSR udostępnione są na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.umwp.podkarpackie.pl,  Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania pod adresem www.krainasanu.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  pod adresem www.arimr.gov.pl a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia „Kraina Sanu”- Lokalna Grupa Działania.

Limit dostępnych środków na operacje, które  odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 377 243,50 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt groszy).

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – uzyskanie minimum 20 punktów.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza w godzinach od 700 do 1500

Formularze wniosków

Lokalne kryteria wyboru operacji

Minimalne wymagania określone przez Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalną Grupę Działania dla operacji w ramach działania ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw’

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Potwierdzenie doświadczenia wnioskodawcy w realizacji projektów UE

Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych