Europejski konkurs ARIA 2024!

Rozpoczął się nabór projektów w ramach konkursu Agriculture and Rural Inspiration Awards (ARIA) 2024, który jest organizowany przez punkt kontaktowy Europejskiej Sieci WPR. Tematem tej edycji jest Wzmacnianie pozycji młodych ludzi.

Konkurs obejmuje cztery kategorie tematyczne – trzy odpowiadające celom polityki WPR i jedna nawiązująca do tematu młodzieży wiejskiej.

Oprócz tego przyznane będą nagrody za działania promujące równość płci, a także za pośrednictwem powszechnego systemu internetowego głosowania wybrany zostanie jeden laureat.

Konkurs składa się z dwóch etapów – najpierw wszystkie wnioski z Polski składane są do jednostki centralnej KSOW (JC KSOW). Później wybierze ona spośród nich do ośmiu wniosków, które przejdą do  drugiego, już europejskiego etapu konkursu.

Wybór tegorocznych tematów podyktowany jest ich obecnością i istotnością w pracach Europejskiej Sieci WPR oraz jej interesariuszy.

Konkurs ARIA ma wyłonić projekty Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) najbardziej ekologiczne, inteligentne, sprzyjające włączaniu społecznemu i innowacyjne, a także odporne. Realizowane są one na szczeblu lokalnym.

Jest to kontynuacja inicjatyw, które promują długoterminową wizję obszarów wiejskich i pakt na rzecz obszarów wiejskich.

Termin składania zgłoszeń upływa 8 lipca 2024 r.

Szczegółowe informacje :

https://www.ksowplus.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/aktualnosc/ruszyl-europejski-konkurs-aria-2024