Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na obszarze 6 gmin, tj. Adamówki, Jarosławia, Kuryłówki, Sieniawy, Tryńczy i Wiązownicy, w ramach działań:
19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania,
19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

W październiku br. Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania przeprowadziło nabór wniosków w zakresie:
Nabór nr 1/2023  – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Zakres ten realizuje  Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania poprzez:

Cel ogólny: Wzrost zamożności mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska naturalnego
Cel szczegółowy II: Zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich.
Przedsięwzięcie 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.

Pomoc w formie refundacji o intensywności nie wyższej niż:

  1. 70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców z tym, że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3.
  2. 100 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:
    – podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
    – organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców -jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8.
  1. nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 164 998,38 euro  (słownie sto  sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem euro trzydzieści osiem centów) według indykatywnego kursu 4 PLN/EUR stanowi 659 993,52 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze)

W ramach naboru 1/2023 do biura wpłynęło 6 wniosków z czego wszystkie wnioski mieściły się w limicie dostępnych środków i zostały wybrane do finansowania.
Zakres ten realizuje  Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania poprzez: Cel ogólny: Wzrost zamożności mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska naturalnego.

Ponadto w ramach projektu współpracy, Stowarzyszenie „Kraina Sanu”- Lokalna Grupa Działania wraz z partnerem Lokalną Grupą Działania „Pogórze Przemysko- Dynowskie” z Nienadowej, zrealizowały projekt pt.: „Produkty lokalne – akcenty nadające smak regionom”.
Projekt miał na celu promocję obszaru w zakresie produktów i usług lokalnych dwóch partnerskich LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” i „Kraina Sanu”, poprzez organizację konkursu, wydanie publikacji i organizację imprezy podsumowującej.

Projekt zakładał realizacje trzech zadań:

– Konkurs „Działalność na rzecz promocji obszarów LGD Pogórze Przemysko – Dynowskie i LGD Kraina Sanu, w tym produktów i usług lokalnych”. Celem konkursu było promowanie obszarów działania organizatorów, pobudzenie do aktywnej działalności w zakresie promocji produktów i usług lokalnych oraz uhonorowanie starań Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń i innych podmiotów działających w tym zakresie. W konkursie wzięło udział 55 organizacji, które otrzymały nagrody rzeczowe

Wystawę produktów i usług lokalnych -„Bazar Smaków”. Wystawa odbyła się nad zalewem w Ożannie (gm. Kuryłówka) 25 czerwca br. a celem wydarzenia było zaprezentowanie obszarów partnerskich LGD poprzez organizację stoisk promujących produkty i usługi lokalne. Obecni byli wystawcy z obszaru działania obydwu partnerów,
w tym uczestnicy konkursu.

Wydanie publikacji dotyczącej promocji obszarów partnerskich LGD na przykładzie działalności podmiotów zaangażowanych w promocję produktów i usług lokalnych. Celem zadania było zaprezentowanie dobrych praktyk w działalności opartej na lokalnych zasobach dziedzictwa kulinarnego, rękodzielniczego, kulturowego, przyrodniczego i turystycznego.