Informacja na temat możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 11 grudnia 2023 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatwierdził listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Planu Strategicznego Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027 (PS WPR na lata 2023-2027) oraz Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027).

W związku z tym na początku 2024 roku zostanie podpisana umowa ramowa na realizację LSR co przyczyni się do możliwości włączenia się do realizowanych projektów.

Nasi Beneficjenci będą mogli starać się o dotacje na wsparcie tworzenia i rozwoju: firm oraz zagród edukacyjnych. Przewidziano wsparcie na rzecz edukacji pozaformalnej oraz innych działań społecznych, integrujących mieszkańców. Zaplanowano także wsparcie na realizację innowacyjnych inwestycji w małą infrastrukturę publiczną, a także poprawę dostępu do usług dla wszystkich.

Ogłaszane nabory będą służyć osiąganiu szerokich korzyści ekonomicznych i społecznych dla całej wspólnoty mieszkańców obszaru LGD, jak również wpłyną na zrównoważony rozwój infrastruktury społecznej na obszarze wiejskim a także wpłyną na rozwój i promocję turystyki, dziedzictwa kulturowego obszaru LGD oraz produktów i usług lokalnych.