Realizacja projektu współpracy o akronimie PLANSR – publikacja

Bardzo się cieszymy, że udało się zrealizować ostatnie zadanie z naszego Projektu współpracy realizowanego wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Pogórze Przemysko- Dynowskie”. Publikacja prezentuje działalność Kół Gospodyń i Organizacji, które swoją aktywnością promują nasz region i które wzięły udział w ogłoszonym w ramach naszego projektu, o akronimie PLANSR, konkursie. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym oraz wydawnictwu Edytorial za wspaniałe wydanie!

Przypomnijmy, że celem operacji p.n. „Produkty lokalne – akcenty nadające smak regionom” jest „Promocja obszaru w zakresie produktów i usług lokalnych dwóch partnerskich LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” i „Kraina Sanu”, poprzez organizację konkursu, wydanie publikacji i organizację imprezy podsumowującej.

Projekt zakładał realizacje trzech zadań:
1. Konkurs „Działalność na rzecz promocji obszarów LGD Pogórze Przemysko – Dynowskie i LGD Kraina Sanu, w tym produktów i usług lokalnych”. Celem konkursu było promowanie obszarów działania organizatorów, pobudzenie do aktywnej działalności w zakresie promocji produktów i usług lokalnych oraz uhonorowanie starań Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń i innych podmiotów działających w tym zakresie. W konkursie wzięło udział 55 organizacji, które otrzymały nagrody rzeczowe: namioty wystawowe, lampy grzewcze, grille, kociołki, lodówki przenośne i inne urządzenia pomocne w organizacji stoisk promocyjnych.
2. Wystawę produktów i usług lokalnych -„Bazar Smaków”. Wystawa odbyła się nad zalewem w Ożannie (gm. Kuryłówka) 25 czerwca br. a celem wydarzenia było zaprezentowanie obszarów partnerskich LGD poprzez organizację stoisk promujących produkty i usługi lokalne. Obecni byli wystawcy z obszaru działania obydwu partnerów, w tym uczestnicy konkursu.
3. Wydanie publikacji dotyczącej promocji obszarów partnerskich LGD na przykładzie działalności podmiotów zaangażowanych w promocję produktów i usług lokalnych. Celem zadania było zaprezentowanie dobrych praktyk w działalności opartej na lokalnych zasobach dziedzictwa kulinarnego, rękodzielniczego, kulturowego, przyrodniczego i turystycznego. Tematem przewodnim publikacji jest zaprezentowanie działalności podmiotów z obszaru partnerskich LGD na rzecz promocji produktów i usług lokalnych, wraz z przedstawieniem tych produktów i usług, które są wyróżnikiem danego podmiotu i wynikają z kultywowania lokalnego dziedzictwa kulinarnego, rękodzielniczego, kulturowego, przyrodniczego oraz działalności na rzecz rozwoju lokalnej oferty produktów turystycznych. Publikacja została wydana w nakładzie 1500 egz.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt pn. „Produkty lokalne – akcenty nadające smak regionom” realizowały Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” i Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.