„Produkty lokalne – akcenty nadające smak regionom” – umowa podpisana !

Podjęcie współpracy na rzecz promocji obszarów, w tym produktów i usług lokalnych zaowocowało projektem p.n. „Produkty lokalne – akcenty nadające smak regionom”, który dedykujemy mieszkańcom obszarów LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie” i Stowarzyszenie Kraina Sanu – Lokalna Grupa Działania.
Prezesi partnerskich LGDów podpisali 06.10 br. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego umowę na kwotę dofinansowania w wysokości 757.440,00zł.
 
Celem operacji jest „Promocja obszaru w zakresie produktów i usług lokalnych dwóch partnerskich LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” i „Kraina Sanu”, poprzez organizację konkursu, wydanie publikacji i organizację imprezy podsumowującej.”

Trzy główne zadania projektu to:
1. Konkurs „Działalność na rzecz promocji obszarów LGD Pogórze Przemysko – Dynowskie i LGD Kraina Sanu, w tym produktów i usług lokalnych” Celem konkursu jest promowanie obszarów działania organizatorów, pobudzenie do aktywnej działalności w zakresie promocji produktów i usług lokalnych oraz uhonorowanie starań Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń i innych podmiotów działających w tym zakresie. Informacje o naborze do konkursu będą udostępnione na stronach internetowych partnerów oraz na firmowych profilach społecznościowych.
2. Publikacja dotycząca promocji obszarów partnerskich LGD na przykładzie działalności podmiotów zaangażowanych w promocję produktów i usług lokalnych. Celem zadania jest zaprezentowanie dobrych praktyk w działalności opartej na lokalnych zasobach dziedzictwa kulinarnego, rękodzielniczego, kulturowego, przyrodniczego i turystycznego.Tematem przewodnim publikacji będzie zaprezentowanie działalności podmiotów z obszaru partnerskich LGD na rzecz promocji produktów i usług lokalnych, wraz z przedstawieniem tych produktów i usług, które są wyróżnikiem danego podmiotu i wynikają z kultywowania lokalnego dziedzictwa kulinarnego, rękodzielniczego, kulturowego, przyrodniczego oraz działalności na rzecz rozwoju lokalnej oferty produktów turystycznych. Publikacja zostanie wydana w nakładzie 1500 egz.
3. Wystawa produktów i usług lokalnych -„Bazar Smaków”, impreza podsumowująca. Wystawa to wydarzenie, którego celem jest zaprezentowanie obszarów partnerskich LGD poprzez organizację stoisk promujących produkty i usługi lokalne. Obecność wystawców z obszaru działania obydwu partnerów (w tym uczestników konkursu) zapewni nawiązywanie kontaktów i umożliwi im nawiązywanie współpracy międzyterytorialnej na rzecz promocji produktów.

Operacja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020