Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na obszarze 6 gmin, tj. Adamówki, Jarosławia, Kuryłówki, Sieniawy, Tryńczy i Wiązownicy, w ramach działań:
19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania,
19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

W styczniu br. Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania przeprowadziło nabór wniosków w zakresie:
Nabór nr 1/2022  – podejmowanie działalności gospodarczej
Zakres ten realizuje  LSR dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania przez:
Cel ogólny: Wzrost zamożności mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska naturalnego
Cel szczegółowy I: Różnicowanie działalności, zakładanie i rozwój małych przedsiębiorstw
i tworzenie nowych miejsc pracy
Przedsięwzięcie 1.1.1 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy:
Wsparcie udzielane jest w formie – premii w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
Intensywność wsparcia  100 % kosztów kwalifikowalnych.
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 150 000,00 EURO
według indykatywnego kursu 4 PLN/EUR stanowi 600 000,00 zł

W ramach naboru 1/2022 do biura wpłynęło 11 wniosków, natomiast w limicie do finansowania mieściło się 6 wniosków z największą liczbą punktów. Pozostali wnioskodawcy oczekują na liście rezerwowej.   

Nabór nr 2/2022  – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Zakres ten realizuje  Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania poprzez:
Cel ogólny: Wzrost zamożności mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska naturalnego
Cel szczegółowy II: Zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich.
Przedsięwzięcie 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.

Pomoc w formie refundacji o intensywności nie wyższej niż:
– 70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców z tym, że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3.
-100 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:
– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
– organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców -jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8.
– nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 182 000 euro 
według indykatywnego kursu 4 PLN/EUR stanowi 728 000,00 zł

W ramach naboru 2/2022 do biura wpłynęło 6 wniosków z czego wszystkie wnioski mieściły się w limicie dostępnych środków i zostały wybrane do finansowania.

Zakres ten realizuje  Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania poprzez: Cel ogólny: Wzrost zamożności mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska naturalnego.

Ponadto w ramach projektu współpracy, Stowarzyszenie „Kraina Sanu”- Lokalna Grupa Działania wraz z partnerem Lokalną Grupą Działania „Pogórze Przemysko- Dynowskie”
z Nienadowej, został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
wniosek pt.: „Produkty lokalne – akcenty nadające smak regionom”.
Projekt ma na celu promocję obszaru w zakresie produktów i usług lokalnych dwóch partnerskich LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” i „Kraina Sanu”, poprzez organizację konkursu, wydanie publikacji i organizację imprezy podsumowującej.