Informacja na temat możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR w II półroczu 2021 r. Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – LGD ogłosiło i przeprowadziło nabór Nr 1/2022 dla osób chcących podjąć działalność gospodarczą. Planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane jest tworzeniu miejsc pracy.  

Zakres ten realizuje  Lokalną Strategię Rozwoju dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania przez:

Cel ogólny: Wzrost zamożności mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska naturalnego

Cel szczegółowy I: Różnicowanie działalności, zakładanie i rozwój małych przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy

Przedsięwzięcie 1.1.1 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Strategii obejmują między innymi umożliwianie zakładania działalności gospodarczej, w tym rozwój działalności, promowanie lokalnych produktów, w tym nie tylko produktów rolnych ale też wyrobów lokalnych twórców i propagatorów kultury i tradycji.

Osoby bezrobotne  mieszkające na obszarze LGD „Kraina Sanu”, chcące założyć działalność gospodarczą nie mają wystarczających środków finansowych do realizacji swoich planów, dlatego też zasadnym było ustanowienie premii w wysokości 100 tyś zł. Osoba bezrobotna może podjąć działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia. Osoby pracujące które chcą założyć działalność gospodarczą muszą spełnić warunek utworzenia miejsca pracy (1 etat).

Premia będzie wypłacana w dwóch transzach, z tym że:

Pierwsza transza pomocy obejmuje 80% pomocy kwoty przyznanej pomocy;

Druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i zostanie wypłacona, jeżeli operacja zostanie zrealizowana zgodnie z opracowanym biznesplanem.

Preferuje się operacje, których wnioskodawca lub osoba planowana do zatrudnienia w wyniku realizacji tej operacji należy do grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy. Grupami defaworyzowanymi są: osoby bezrobotne (długotrwale) i absolwenci szkół wyższych i uczelni. Wynika to ze zdiagnozowanych uwarunkowań społeczno-gospodarczych występujących na obszarze działania LGD.