ZAPYTANIE OFERTOWE: przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Kraina Sanu”- Lokalna Grupa Działania na lata 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania na lata 2014-2020 za okres od dnia rozpoczęcia realizacji LSR do 31.12.2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do LSR.

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Tryńczy 375,
37 – 204 Tryńcza , NIP 794-173-02-66,  REGON: 180153528 ,  KRS  0000257885.

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji wskaźników i poprawności założeń przyjętych w LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania za okres od dnia rozpoczęcia realizacji LSR tj. 23.05.2016 do 31.12.2021r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do LSR.

Zadanie zostanie wykonane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz Wytycznej 5/3/2017 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020.

 1. Cele badania:

Głównym celem badania jest identyfikacja i ocena efektów realizacji LSR. Jego osiągnięcie wymaga:

 • odniesienia się do danych monitoringowych pokazujących stopień osiągnięcia celów LSR i wyjaśnienia ewentualnych odchyleń od wartości zakładanych, a także oceny, na ile obserwowane wyniki można uznać za satysfakcjonujące;
 • zweryfikowania, w jakim stopniu cele LSR odpowiadały na lokalne potrzeby i w jakim stopniu potrzeby te zostały zaspokojone;
 • oszacowania wpływu realizacji LSR na rozwój lokalny i wyjaśnienia mechanizmów tego wpływu.

Ewaluacja będzie służyć jako źródło wiedzy pozwalającej poprawić proces planowania interwencji publicznych (np. kolejnych edycji LSR) na poziomie lokalnym.

Efektem końcowym realizowanego zamówienia będzie przygotowanie raportu z badań zgodnie ze strukturą określoną w Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017, tj:

 1. Streszczenie najważniejszych wyników badania;
  b. Spis treści;
  c. Opis przedmiotu badania uwzględniający cele i zakres ewaluacji;
  d. Opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji badania;
  e. Opis Wyników badania wraz z ich interpretacją;
  f. Odpowiedzi na pytania badawcze;
  g. Wnioski i rekomendacje;
  h. Spis tabel i wykresów;
  i. Aneksy tworzone w toku realizacji badania.
 2. Wymogi wobec wykonawcy:
 1. Realizacja przynajmniej dwóch badań ewaluacyjnych programów współfinansowanych ze środków publicznych, w tym jedno, powinno dotyczyć sfery rozwoju obszarów wiejskich. Minimalna wartość badań powinna stanowić wartość co najmniej ¾ kwoty, jaką Wykonawca zamierza przeznaczyć na realizację badania.
 2. Wykonawca w ofercie winien wskazać zespół co najmniej 3 ekspertów, w tym:
  – kierownika badania, który posiada doświadczenie w koordynacji badań ewaluacyjnych,
  – eksperta posiadającego doświadczenie w realizacji badań o charakterze jakościowym i ilościowym,
  – eksperta posiadającego doświadczenie w realizacji badań o charakterze społeczno-gospodarczym.
 1. Miejsce oraz termin składania ofert:
 1. Ofertę należy złożyć w biurze Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Tryńcza 375, 37– 204 Tryńcza lub pocztą tradycyjną na ww. adres biura lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres krainasanu.lgd@gmail.com do dnia 14 lutego 2022r.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres krainasanu.lgd@gmail.com lub telefonicznie – 16 642 23 20
 4. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie  internetowej www.krainasanu.pl.
 5. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 1. Ocena ofert:

– Cena – 50%

– Ilość i jakość, narzędzi badawczych oraz sposobu organizacji badania – 50% (ocena w oparciu o porównanie ofert).

 1. Sposób sporządzenia oferty:
 1. Oferta powinna być czytelna, złożona w języku polskim, podpisana.
 2. Oferta musi zawierać:

– Sposób realizacji badania, który będzie przedmiotem oceny (W opisie nie należy powielać informacji zawartych w niniejszym zapytaniu).

– Kontekst realizacji badania.

– Cele badania.

– Obszary/pytania badawcze.

– Opis metodyki badania, w tym szczegółowe wskazanie wielkości i struktury prób badań ilościowych i jakościowych wraz z uzasadnieniem.

– Sposób prezentacji wyników.

– Harmonogram realizacji badania.

 1. Ponadto oferta musi zawierać oświadczenie spełnienia wymogów wobec Wykonawcy, określonych w pkt. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów np. referencji itp.
 2. Wykonawca w ofercie powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 3. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
 1. Warunki wykluczenia:

Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

– pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 1. Inne informacje:
 • Przewidywalny termin realizacji umowy: czerwiec 2022.
 • Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie rodzi żadnych skutków wobec oferentów.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w następujących przypadkach:

– jeśli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

– jeśli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,

– bez podania przyczyny.

 • Zamawiający zastrzega możliwość zaproszenia do negocjacji oferenta/ów, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty cenowe.