Informacja na temat możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), określoną w piśmie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.04.2021r., Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zwróciło się do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o zwiększenie budżetu na wsparcie realizacji operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy ramowej o kwotę 332 000,00 € (słownie trzysta trzydzieści dwa tysiące euro) zgodnie z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi.

            Ponadto Gminy należące do obszaru LGD będą miały możliwość przyłączenia się do planowanego 3 już projektu współpracy. Partnerem projektu współpracy jest Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko- Dynowskie” z Nienadowej. Głównym celem projektu będzie promocja produktów lokalnych partnerskich Lokalnych Grup Działania.

Ogłaszane nabory będą służyć osiąganiu szerokich korzyści ekonomicznych i społecznych dla całej wspólnoty mieszkańców obszaru LGD, jak również wpłyną na zrównoważony rozwój infrastruktury społecznej na obszarze wiejskim a także wpłyną na rozwój i promocję turystyki, dziedzictwa kulturowego obszaru LGD oraz produktów i usług lokalnych.