Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania ogłasza konsultacje społeczne dotyczące rozdysponowania zwiększonych środków na realizację poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 332 000,00 € (LGD zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej).

Zwracamy się do społeczności lokalnej obszaru LGD tj. mieszkańców gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica o wyrażenie swojej opinii, przedstawienie propozycji w zakresie ustalenia kierunku rozdysponowania środków finansowych w ramach LSR.

Na tej podstawie LGD będzie miała możliwość dostosować zapisy LSR do wymogów i potrzeb społeczności lokalnej.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie do 21.06.2021 r. do godziny 15:00.

Aby zgłosić wnioski, uwagi czy postulaty prosimy pobrać i wypełnić Formularz, a następnie przesłać go w formie e-mailowej:  krainasanu.lgd@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Tryńcza 375, 37 – 204 Tryńcza, bądź złożyć osobiście w godzinach pracy biura LGD.

Przed przybyciem do biura prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny tel. 16 642 23 20, 609 171 706.

 Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD do zaprezentowania swoich opinii. Uwagi, które nie wpłyną do siedziby LGD w określonym terminie, bądź nie zostaną przedstawione na karcie uwag, nie będą uwzględniane.

Poniżej znajduje się formularz zmian LSR: