Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że Przewodniczący Rady zwołuje na dzień 16 listopada 2020 r. (poniedziałek) na godz. 12.00 posiedzenie Rady, które odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD w Tryńczy. W związku z epidemią koronawirusa posiedzenie odbędzie się z zachowaniem wszystkich zalecanych środków ostrożności. 

Proponowany porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3.  Przedstawienie informacji o dostępnym limicie środków dla naboru nr 1/2020/G na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie ,,Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” w ramach przedsięwzięcia 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne oraz przedsięwzięcia 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych”  oraz omówienie wniosków o przyznanie pomocy.
 4. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz wypełnienie rejestru interesów przez członków Rady.
 5. Przedstawienie wyników oceny wstępnej oraz zatwierdzenie oceny zgodności operacji z  kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW 2014 -2020 w zakresie ,,Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” w ramach przedsięwzięcia
  1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne oraz przedsięwzięcia 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych”.
 6. Sporządzenie listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, tj. operacji zgodnych z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW 2014 -2020 w zakresie ,,Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” w ramach przedsięwzięcia
  1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne oraz przedsięwzięcia 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych”.
 7. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia w zakresie ,,Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” w ramach przedsięwzięcia 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne oraz przedsięwzięcia 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych”.
 8. Sporządzenie listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru w zakresie ,,Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” w ramach przedsięwzięcia 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne oraz przedsięwzięcia 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych”.
 9. Podjęcie uchwał do operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w zakresie ,,Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” w ramach przedsięwzięcia 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne oraz przedsięwzięcia 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych”.
 10. Sporządzenie listy wybranych operacji w zakresie ,,Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” w ramach przedsięwzięcia 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne oraz przedsięwzięcia 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych”.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                             z poważaniem

 

                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                        Teofil Jakubiec