Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na obszarze 6 gmin, tj. Adamówki, Jarosławia, Kuryłówki, Sieniawy, Tryńczy i Wiązownicy, w ramach działań:

19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania,

19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ,,Kraina Sanu”, beneficjenci uzyskali pomoc w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, przedsięwzięcie 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej w ramach następujących zadań:

Gmina Jarosław – Budowa stref rekreacyjnych z małą architekturą w miejscowościach Koniaczów, Sobiecin, Zgoda w Gminie Jarosław,

Gmina Adamówka – Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krasnem,

Parafialne Stowarzyszenie Rozwoju „Wiara” – Przebudowa budynku parafialnego na potrzeby działalności turystycznej i kulturalnej w miejscowości Tryńcza.

W ramach powyższego naboru wykorzystano 1 036 644,10 zł.

oraz z przedsięwzięcia 1.2.2 Budowa lub rozbudowa placów zabaw :

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kuryłówka – Budowa placów zabaw na terenie Gminy Kuryłówka

W ramach tego naboru wykorzystano 100 000,00 zł.

W II połowie 2018r. beneficjenci w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach Przedsięwzięcia 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych skorzystali z dofinansowania na następujące zadania:

Parafialne Stowarzyszenie Rozwoju „Wiara” – zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy,

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury i Tradycji „Piganeczki” – Zakup strojów ludowych dla członków Stowarzyszenia Krzewienia Kultury i Tradycji „Piganeczki”,

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wiązownica – Zakup strojów regionalnych promujących gminę Wiązownica

a także w ramach Przedsięwzięcia 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne:

Stowarzyszenie Chóralne – „Chór Cantilena” i „Przyjaciół Czytelnictwa” – Dbamy o tradycję i kulturę naszego regionu – zakup kostiumów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy,

Miejski Klub Sportowy „Sokół” Sieniawa – Ruszajmy się dla zdrowia,

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wiązownica – Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Wiązownica.

Osiągnięcie celów LSR jest możliwe dzięki wdrażaniu zróżnicowanych operacji w tym konkursów, operacji grantowych i projektów współpracy.

Obecnie realizujemy projekt współpracy międzynarodowej i projekt współpracy międzyregionalnej. Projekt współpracy realizowany jest z Lokalną Grupą Działania ,,Z Tradycją w Nowoczesność”, LGD Pogórze Przemysko – Dynowskie oraz partnerem zagranicznym.
Projekt międzyregionalny przyczynił się do podniesienia atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszaru 3 partnerskich LGD oraz zwiększenia aktywności i integracji społecznej różnych grup odbiorców w różnych przedziałach wiekowych poprzez utworzenie 29 obiektów siłowni na świeżym powietrzu. Obszar, którego dotyczy projekt obejmuje 21 gmin, w których działają Lokalne Grupy Działania tworzące Partnerstwo. Działania dotyczące projektu są identyfikowane, specjalnie przygotowanym na potrzeby tworzonej sieci siłowni terenowych Logotypem STARiZ- Siłownie Terenowe Aktywność, Ruch i Zdrowie.

W dniu 08.06.2019 r. w miejscowości Jászkisér na Węgrzech, Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – LGD, Lokalna Grupa Działania ,,Pogórze Przemysko – Dynowskie” oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Z Tradycją w Nowoczesność” wzięły udział w polsko-węgierskiej wystawie produktów i usług lokalnych, organizowanej w ramach projektu „W poszukiwaniu niecodziennych inspiracji do promocji obszarów”. Jest to międzynarodowy projekt współpracy realizowany przez 3 partnerskie LGD wraz z Węgierską Lokalną Grupą Działania z okolic Jaszapati (Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete).

Z obszaru 21 gmin Województwa Podkarpackiego zrzeszonych w trzech Lokalnych Grupach Działania wzięli udział wystawcy, którzy promowali swoje produkty, usługi i kulturę. Projekt współpracy międzynarodowej przyczynił się do promocji dziedzictwa kulturowego oraz kulinarnych produktów i usług lokalnych.