Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW

Informacja dla Beneficjentów pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z §5 pkt 18 Umowy o przyznaniu pomocy Beneficjent zobowiązany jest do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020 https://www.gov.pl/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypyopublikowanej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD, w trakcie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy.

W okresie realizacji operacji Beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z EFRROW za pomocą informacji zamieszczonej na swojej stronie internetowej do użytku profesjonalnego (jeśli taka istnieje) oraz za pomocą właściwego oznaczenia miejsca realizacji operacji – uzależnionego od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia i wysokości współfinansowania ze środków publicznych (środków UE i budżetu państwa).

Wielkość kwoty wsparcia publicznego na realizację operacji Obowiązki
Beneficjenci realizujący operację dofinansowaną ze środków publicznych na kwotę powyżej 500 tys. euro jeśli dotyczy:

a)       działań w zakresie infrastruktury lub/i,

b)       prac budowlanych.

Tymczasowy bilbord dużego formatu w trakcie realizacji operacji
Beneficjenci, którzy zakończyli realizację operacji dofinansowanej ze środków publicznych na kwotę powyżej 500 tys. euro, jeśli dotyczyła:

a)       działań w zakresie infrastruktury lub/i,

b)       prac budowlanych lub/i,

c)       zakupu środków trwałych.

Stała tablica lub bilbord dużego formatu nie później niż 3 miesiące po zakończeniu operacji
Beneficjenci operacji na kwotę dofinansowania ze środków publicznych powyżej 50 tys. euro. Plakat A3 lub Tablica informacyjna   w trakcie realizacji operacji
Beneficjenci operacji na kwotę dofinansowania ze środków publicznych powyżej 10 tys. euro. Plakat A3 w trakcie realizacji operacji
 

Niezależnie od wysokości kwoty operacji.

Informacja na stronie internetowej w okresie realizacji operacji

We wszystkich działaniach informacyjnych i promocyjnych powinna zostać zapewniona właściwa identyfikacja wizualna w szczególności poprzez oznaczanie miejsc realizacji operacji oraz stosowanie odpowiednich elementów/znaków:

  • nazwa/tytuł operacji
  • główny cel operacji
  • nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja,
  • znak (symbol) Unii Europejskiej (UE)
  • slogan „ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
  • logo PROW 2014-2020
  • logo LEADER
  • logo Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania

Szczegółowe wytyczne na temat zasad oznakowania przedsięwzięć współfinansowanych ze środków EFRROW znajdują się w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020 https://www.gov.pl/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy 

Wszystkie niezbędne logotypy unijne, w tym logo PROW 2014-2020 i znak (symbol) Unii Europejskiej znajdują się na stronie internetowej MRiRW, w zakładce PROW 2014-2020/księga wizualizacji i logotypy . Są tam logotypy zapisane w odpowiednim formacie graficznym.

Logo Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD