Informacja o wynikach oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy – Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że organ decyzyjny LGD tj. Rada na posiedzeniu w dniu  14 września 2018 r. dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2018 przeprowadzonego w terminie od 05.07.2018  r. do 03.08.2018 r. w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014 – 2020 w zakresie ,,Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, Przedsięwzięcie 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej. Limit dostępnych środków dla powyższego działania wynosi 1 105 000,00 zł.

W ramach naboru zostały złożone 3 wnioski, z czego 3  wnioski zostały wybrane do finansowania i mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR wybrane wnioski  zostały przekazane w dniu 20.09.2018 r. do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej – infrastruktura

Lista operacji ocenionych wg lokalnych kryteriów wyboru – infrastruktura

Lista operacji wybranych – infrastruktura

Protokół z posiedzenia Rady