Konsultacje społeczne dot. zmian ,,Kryteriów wyboru grantobiorców”

Zarząd Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w związku z koniecznością zmiany kryteriów wyboru grantobiorców, które zostały opracowane na etapie budowania LSR w 2015 r.  dokonał ich uaktualnienia i zmian  zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 3) ,,Kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów”.

Wszelkie uwagi i propozycje  dot. planowanych  zmian  mogą być  zgłoszone do biura LGD za pośrednictwem poczty mailowej lub osobiście w  terminie 14 dni kalendarzowych  od dnia publikacji.

Zarząd Stowarzyszenia proponuje następujące zmiany:

  1. W kryterium nr 2 ,,Wnioskowana kwota dotacji” dokonano zmiany opisu kryterium lokalnego. Wnioskowane kwoty pomocy były niezgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 . w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” z późń. zm..
  2. Zmieniono nazwę kryterium nr 3 ,,Wkład własny Wnioskodawcy” na ,,Operacja wpływa na rozwój kompetencji i aktywności mieszkańców” ze względu na zgłoszone uwagi przez organizacje działające na obszarze LGD. Poprzedni zapis uniemożliwiałby złożenie wniosków o powierzenie grantu przez ww. organizacje z powodu braku wkładu własnego przez organizacje. Nowe kryterium zachęci grantobiorców do składania wniosków, które podniosą kwalifikacje, kompetencje i umiejętności mieszkańców oraz wzrostu ich aktywności.
  3. W kryterium nr 4 ,,Wsparcie grup defaworyzowanych” w opisie kryterium lokalnego zmieniono zapis dot. punktacji.
  4. W kryterium nr 5 ,,Korzystanie ze wsparcia LGD przez Wnioskodawcę” zmieniono zapis dot. punktacji. Preferuje się Wnioskodawców, którzy już realizowali operacje ze środków Stowarzyszenia działających aktywnie na obszarze LGD.
  5. W kryterium nr 6 ,,Wpływ operacji na promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych”. W opisie kryterium lokalnego zmieniono zapis dot. punktacji.  Realizacja projektu wpłynie na promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych wykorzystujących zasoby kulturowe, historyczne lub przyrodnicze.
  6. W kryterium nr 7 ,, Wpływ operacji na aktywność społeczną mieszkańców” w opisie kryterium lokalnego dokonano zmiany zapisu dot. punktacji.
  7. W kryterium nr 8 ,,Obszar oddziaływania operacji” w  opisie kryterium lokalnego dokonano zmiany zapisu dot. punktacji.

Poniżej znajduje się załącznik zał. Nr 5 ,,Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru” z proponowanymi zmianami kryteriów. 

Zał. Nr 5 Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru konsultacje