Absolutorium dla Zarządu i wybór organów Stowarzyszenia

15 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tryńczy odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania. Posiedzenie otworzył Pan Stanisław Wielgos – Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia rezygnacji Pani Moniki Duda (Popek) z członkostwa
w  Stowarzyszeniu jak i rezygnacji z bycia członkiem w Radzie oraz przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia Pana Pawła Kosior. Następnie Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie finansowe za 2017 r. (bilans, rachunek zysków i strat) oraz sprawozdanie Zarządu z działalności  Stowarzyszenia za 2017 r. Kolejnym punktem było odczytanie protokołu z kontroli działalności Stowarzyszenia oraz badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną. Wszystkie sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte przez członków Walnego Zebrania czego następstwem było podjęcie stosownych uchwał w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2017 r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2017 r.,
 • udzielenia absolutorium Zarządowi za 2017 r.

W trakcie posiedzenia Prezes LGD Stanisław Wielgos podsumował 4-letnią kadencję Zarządu LGD, dziękując równocześnie członkom Zarządu za dotychczasową pracę.
Obecni na posiedzeniu członkowie wybrali Zarząd LGD w składzie:

 • Stanisław Wielgos – Prezes
 • Magdalena Rachfał – Wiceprezes
 • Monika Misiak – Sekretarz
 • Kazimierz Błoński – Członek
 • Elżbieta Starzak – Członek
 • Teresa Szkoła – Członek
 • Małgorzata Kuca – Członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Marek Tuleja – Przewodniczący
 • Irena Poćwierz – Członek
 • Zygmunt Kulpa – Członek

Skład Rady:

 • Teofil Jakubiec – Członek
 • Marek Kosior – Członek
 • Renata Jarosz – Członek
 • Konrad Gołojuch – Członek
 • Tadeusz Kyć – Członek
 • Tadeusz Stącel – Członek
 • Paweł Kosior – Członek
 • Marek Chudzik – Członek 

Na zakończenie Prezes Stanisław Wielgos podziękował wszystkim członkom za wybór nowych władz LGD.

Dyrektor Biura Anna Wałczyńska przedstawiła informacje o bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz harmonogram planowanych naborów, które zostaną ogłoszone
w bieżącym roku.