Warsztat refleksyjny

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2017r.) Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w dniu 19 stycznia 2018r. w Pełkiniach  przeprowadziła warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. 

Podczas warsztatu, podjęto dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:

– realizacji finansowej i rzeczowej LSR,
– jakości wybieranych projektów,
– adekwatności kryteriów,
– zmian społeczno – gospodarczych,
– przydatności wskaźników,
– naborów dla beneficjentów.

W trakcie warsztatów, zostały szczegółowo przedstawione działania i inicjatywy podejmowane przez LGD w 2017 roku oraz została przeprowadzona dyskusja wraz z wypełnieniem ankiety dotyczącej ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalnej Grupy Działania. Ponadto Dyrektor Biura LGD  przedstawiła przygotowany Raport z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju za 2017 roku.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i udział w warsztacie refleksyjnym.