Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

31 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tryńcza odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania. Posiedzenie otworzył pan Stanisław Wielgos – Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Posiedzenie rozpoczęło się od przedstawienia sprawozdania finansowego za 2016 r. (bilans, rachunek zysków i strat) oraz sprawozdania Zarządu z działalności  Stowarzyszenia za 2016 r. Kolejnym punktem było odczytanie protokołu z kontroli działalności Stowarzyszenia oraz badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną. Wszystkie sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte przez członków Walnego Zebrania czego następstwem było podjęcie stosownych uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2016 r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2016 r.,
  • udzielenia absolutorium Zarządowi za 2016 r.

P.o. Dyrektora Biura Agnieszka Lasek przedstawiła informacje o bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz harmonogram planowanych naborów, które zostaną ogłoszone w bieżącym roku.