Zaproszenie na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza  wszystkich Członków Stowarzyszenia do udziału w posiedzeniu Walnego Zebrania.

Termin zebrania:  31 marca 2017 r. ( piątek ) godz. 10:00

Miejsce zebrania: Sala konferencyjna Urzędu Gminy  Tryńcza

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia.

3. Przedstawienie protokołu z kontroli działalności Stowarzyszenia oraz badania     sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2016 r.,

2)      zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2016 r.

3)      udzielenia absolutorium Zarządowi za  2016 r.

5. Przedstawienie informacji dot. bieżącej działalności Stowarzyszenia.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu

Stanisław Wielgos