Informacja o wynikach oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy – Rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że organ decyzyjny LGD tj. Rada na posiedzeniu w dniu 22 lutego br. dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 2/2017 przeprowadzonego w terminie od 30.12.2016 r. do 19.01.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Limit dostępnych środków dla powyższego działania wynosi 600 000,00 zł, kwota dofinansowania 150 000,00 zł.

W ramach naboru zostały złożone 4 wnioski, z czego wszystkie zostały wybrane do finansowania i mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR wybrane wnioski zostaną przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych wg lokalnych kryteriów wyboru

Lista operacji wybranych