Informacja o wynikach oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy – Podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że organ decyzyjny LGD tj. Rada na posiedzeniu w dniu 22 lutego br. dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2017 przeprowadzonego w terminie od 30.12.2016 r. do 19.01.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Limit dostępnych środków dla powyższego działania wynosi 800 000,00 zł a kwota wsparcia 100 000,00 zł.

W ramach naboru złożonych zostało 14 wniosków, z czego 8 wniosków zostało wybranych do finansowania i mieści się w limicie środków przeznaczonych na nabór, natomiast 4 wnioski zostały wybrane do finansowania, ale nie mieszczą się w limicie środków.  Pozostałe 2 wnioski przeszły pozytywnie ocenę zgodnie z  kryteriami formalnymi, LSR, aczkolwiek okazały się niezgodne z warunkami  przyznania pomocy określonymi
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR wybrane wnioski zostaną przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej – operacje uznane za niezgodne

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej – operacje zgodne

Lista operacji ocenionych wg lokalnych kryteriów wyboru

Lista operacji wybranych