Nabór zakończony

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w terminie od 30 grudnia 2016 r. do 19 stycznia 2017 r. przeprowadzono nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej.

W ramach naboru na podejmowanie działalności gospodarczej do Biura Stowarzyszenia złożonych zostało 14 wniosków. Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 800 000 zł,
z czego 8 wniosków otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 000 zł.

 Natomiast w ramach naboru na rozwijanie działalności gospodarczej do Biura złożono 4 wnioski. Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 600 000,00 zł, z czego 4 wnioski otrzyma dofinansowanie w wysokości 150 000 zł.

Po zakończeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy Biuro LGD dokonuje wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji z LSR, w zakresie: złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze, zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze, spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru – o ile dotyczy, realizacji przez operację celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników oraz zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020. Wyniki oceny wstępnej wniosków o przyznanie pomocy Biuro LGD przekazuje członkom Rady na posiedzeniu. Rada LGD posiłkując się efektem oceny wstępnej Biura LGD dokonuje oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem, a także wybiera operacje do wysokości limitu środków.

W terminie 45 dni od dnia zakończenia naboru zgodnie z procedurą wybrane wnioski zostaną przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.