Szkolenie dla członków Rady, Zarządu i pracowników Biura

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej oraz podejmowania działalności gospodarczej w dniu 19 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tryńczy odbyło się szkolenie pn. ,,Zasady funkcjonowania Rady jako organu decyzyjnego”.  Szkolenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – LGD i skierowane do członków Rady, Zarządu oraz pracowników Biura. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Panią Martę Starmach z CDR w Brwinowie oddział w Krakowie. Tematyka szkolenia dotyczyła zasad przyznawania dofinansowania dla beneficjentów w ramach poddziałania 19.2 ze szczególnym uwzględnieniem operacji dotyczących podjęcia i rozwoju działalności gospodarczej. Podczas szkolenia omówiono zmiany w podejściu Leader w okresie programowania 2014 – 2020 w kontekście wdrażania LSR, cele, przedsięwzięcia, wskaźniki, harmonogram wdrażania , budżet oraz procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR, w tym kryteria wyboru operacji i karty oceny.

Biuro LGD dokonuje wstępnej oceny wniosków, natomiast Rada dokonuje oceny zgodności operacji z LSR i lokalnymi kryteriami oraz wybiera operacje do dofinansowania. Ze względu na to, w drugiej części szkolenia odbyły się warsztaty, które miały na celu praktyczne przybliżenie Radzie oraz pracownikom Biura zasad oraz przebiegu oceny i wyboru operacji.

Uczestnicy szkolenia pozyskali zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną, która z pewnością przełoży się na poprawną i rzetelną ocenę i wybór wniosków do dofinansowania.