Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza  wszystkich Członków Stowarzyszenia do udziału w posiedzeniu Walnego Zebrania.

Termin zebrania :   14  listopad  2016 r. godz. 10.00 

 Miejsce zebrania :     Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Tryńcza

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności
  2. Wybór przewodniczącego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Zebrania
  4. Przedstawienie głównych wytycznych dotyczących planowanych naborów.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:,

1)      Przyjęcia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Społeczność Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD .

2)      Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego procedur wyboru operacji.

3)      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego  Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia „Kraina Sanu”- LGD.

4)      Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia „Kraina Sanu”- LGD

5)      Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia rezygnacji z Członka Zarządu Pani Zdzisławy Kiełtyki

6)      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego Członka do Zarządu Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD .

  1. Wolne wnioski i zapytania
  2. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu

Stanisław Wielgos