Granty „Krainy Sanu 2016”

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w dniach od 9 do 29 lipca 2016 r. przeprowadziła nabór wniosków o przyznanie pomocy na finansowanie operacji w ramach „Grantów Krainy Sanu 2016”.

O wsparcie finansowe ubiegały się podmioty działające na obszarze działania Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD tj. Gmin: Adamówka, Kuryłówka, Jarosław, Sieniawa, Tryńcza, Wiązownica, a więc osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:  stowarzyszenia, szkoły, instytucje kultury, biblioteki oraz grupy nieformalne takie jak Koła Gospodyń Wiejskich, sołectwa, kluby sportowe czy zespoły ludowe.  

Zakres realizacji operacji w ramach grantów obejmował:

 1. promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego,
 2. kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
 3. kultywowanie języka regionalnego i gwary,
 4. kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
 5. odnawianie, eksponowanie lokalnych pomników historii, obiektów architektury sakralnej,
 6. wydawanie materiałów promocyjnych, służących do promocji obszaru LGD pod względem kulturowym, turystycznym itp.,
 7. organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych,
 8. inicjowanie powstawania usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, poprzez podnoszenie jakości takich produktów.

Zarząd Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania wybrał do dofinansowania 21 wniosków złożonych w ramach „Grantów Krainy Sanu 2016” na łączną kwotę 60 000,00 zł, która w całości pochodziła ze składek członkowskich jednostek samorządu terytorialnego.

Projekty wybrane do dofinansowania:

 1. ,,Rekonstrukcja wydarzeń historycznych „Wrzesień 1939r. – obrona mostu w Tryńczy” -złożony przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Tryńczy.
 2. ,,Organizacja Dożynek Gminnych w Jagielle” –  złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich
  w Jagielle.
 3. ,,Organizacja Uroczystości Odpustowych w Wólce Małkowej” –  złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Małkowej.
 4. ,,Zakup sprzętu do kuchni w WDK w Wólce Ogryzkowej” –  złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Ogryzkowej,
 5. ,,Zakup sprzętu do kuchni w WDK w Gorzycach” – złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich w Gorzycach.
 6. ,,Zakup wyposazenia kuchennego dla KGW w Gniewczynie Trynieckiej” – złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich w Gniewczynie Trynieckiej.
 7. ,,Zakup wyposażenia do kuchni dla KGW w Gniewczynie Łańcuckiej” – złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich w Gniewczynie Łańcuckiej.
 8. ,,Kultywowanie obrzędów dożynkowych w Gminie Kuryłówka” – złożony przez Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce.
 9. ,,Wystawienie spektaklu teatralnego przez grupę teatralno-kabaretową „Maskara” – złożony przez Centrum Kultury Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie.
 10. ,,Zakup wyposażenia dla KGW w Tryńczy” – złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich
  w Tryńczy.
 11. ,,Tradycyjne warsztaty kulinarne” – złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich
  w Ubieszynie.
 12. ,,Integracyjno-rekreacyjny wyjazd Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Jarosław” – złożony przez Stowarzyszenie „Razem w przyszłość w Morawsku”.
 13. ,,Dawnych tradycji czar” – złożony przez „Pełkińskie Stowarzyszenie Kobiet”.
 14. ,,Stroje ludowe – kultura i tradycja przeniesiona do współczesności” – złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zapałowie.
 15. ,,Zakup wyposażenia do zagrody edukacyjnej „W międzyczasie” – złożony przez Zagrodę Edukacyjną „Międzyczasu”.
 16. ,,Zakup wyposażenia kuchennego oraz strojów dla KGW w miejscowości Krasne” – złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich Krasne.
 17. ,,Bazar smaków w Leżachowie” – złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich w Leżachowie.
 18. ,,Uszycie strojów ludowych dla KGW w Piganach” – złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich w Piganach.
 19. ,,Zakup nowych strojów” – złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich w Głogowcu.
 20. ,,Aktywizacja osób niepełnosprawnych w promowaniu zdrowego stylu życia” – złożony przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieniawie.
 21. ,,Zakup wyposażenia dla KGW Cetula – warsztaty kulinarne” – złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich Cetula.

Wszystkie wyżej wymienione operacje były zgodne z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju „Krainy Sanu” oraz przyczyniły się do jej realizacji.