„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla beneficjentów z gmin należących do „Krainy Sanu” tj. (gminy : Adamówka , Kuryłówka , Jarosław, Tryńcza, Wiązownica, Sieniawa).

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania przygotowuje się do ogłoszenia naboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla beneficjentów z gmin należących do „Krainy Sanu” tj. (gminy : Adamówka , Kuryłówka , Jarosław, Tryńcza, Wiązownica, Sieniawa).

Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich objętych strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  poprzez podejmowanie działalności gospodarczej lub rozwijanie działalności gospodarczej.

1.      Podejmowanie działalności gospodarczej – pomoc na operację jest przyznawana  w formie premii w wysokości 100 tyś. złotych.

Pomoc na operację w powyższym zakresie jest przyznawana, jeżeli:

–  podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

– w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

– operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,

– zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,

– utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

– biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

2. Rozwijanie działalności gospodarczej – kwota dofinansowania : 150 tyś. złotych. Pomoc jest przyznawana w  formie refundacji wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych. 

 Pomoc na operację w powyższym zakresie jest przyznawana, jeżeli:

– podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz nadal wykonuje tę działalność,

– operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji,

– utrzymanie miejsc pracy, w tym utrzymanie miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,

– podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi takiej pomocy,

O pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rozwój działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot będący:
1.  Osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia,
b) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej(Dz.U. z 2015r. poz. 584, z późn. zm.) – dotyczy pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
c) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR-w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej – dotyczy pomocy na rozwinięcie działalności gospodarczej, albo
2. Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
3.  Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremy został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

– jeżeli koszty kwalifikowane operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,

– operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji,

– operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem,

– inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji,

– operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem.

Pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej lub rozwijania działalności gospodarczej  nie jest przyznawana, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

1)      Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

2)      Górnictwo i wydobywanie;

3)      Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

4)      Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

5)      Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

6)      Produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

7)      Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

8)      Produkcja metali;

9)      Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

10)  Transport lotniczy i kolejowy;

11)  Gospodarka magazynowa.

 

Wszystkie osoby zainteresowane  zapraszamy  do  biura Stowarzyszenia na  bezpłatne doradztwo  związane z powyższym tematem w godzinach funkcjonowania biura  w godz. od 7:00 do 15:00 . Termin oraz godzinę doradztwa prosimy ustalić dzwoniąc do biura pod numery tel. 16 642 23 20, 691 428 381.

Wszystkie niezbędne dokumenty , rozporządzenia itp. umieszczone są  na naszej stronie internetowej www.krainasanu.pl

 

Ponadto informujemy , w  związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 1390)  zmianie uległy formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy (wersje 2z):

1)   na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

2)   na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

3)   na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z powyższym  wzory ww. dokumentów wraz z instrukcjami ich wypełniania zostały zamieszczone na stronie internetowej ARiMR                                                                                                                                       http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html